H61545z Public relations

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Tereza Fojtová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy public relations (PR) v teoretické i praktické rovině. Vztahy s veřejností se jakožto svébytná komunikační disciplína rozvíjejí v různých oblastech společenského života - v byznysu, správě, politice, neziskovém sektoru. Pomáhají propagovat ideje a zboží, ale také přispívají k nacházení společenského konsenzu. Kurz předá studentům základní informace pro uplatnění metod PR v oblasti hudební produkce a šířeji v oblasti managementu a propagace kultury. Zároveň jim pomůže jakožto občanům vidět vliv PR na společenské procesy a politický život. Kurz bude veden ve spolupráci s praxí, do výuky budou docházet hosté - profesionálové v oboru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Plně využívat metody PR při propagaci kulturních akcí a v managementu kulturních organizací.
Na pokročilé úrovni psát a distribuovat tiskové zprávy, propagační články, projevy, propagační rozhovory a další materiály
Plánovat komunikační kampaně, volit vhodnou strategii i komunikační nástroje, včetně sociálních sítí.
Pracovat v souladu s oborovou etikou
Využívat znalost žurnalistických postupů a zpravodajských hodnot.
Znát historii i současnost PR, významné představitele oboru i oborové organizace.
Syllabus (in Czech)
 • ZIMNÍ SEMESTR – zaměřen zejména na teorii
 • Public relations (PR) jako součást komunikačních studií a marketingového mixu. Možnosti uplatnění PR v kulturní sféře a hudebním průmyslu. Výhody a nevýhody ve srovnání s reklamou a dalšími prostředky marketingové komunikace.
 • Definice oboru, jeho historie a rozvoj. Cíle a metody PR. Zájmové skupiny. Publicita, image, reputace, goodwill.
 • Étos PR, potenciální společenská prospěšnost.
 • PR a moc. PR-izace politiky. Management zviditelňování. Negativní pohledy na roli PR. Vliv PR na zpravodajství. Parazitování, anebo symbióza?
 • Oborová etika. Hranice a meze PR. Propaganda, manipulace, doublespeak, spin doctoring, astroturfing. Etické kodexy.
 • Media relations. Tisková zpráva. Tisková konference. Online press room. Jazyk a styl. Praxe tiskového mluvčího. Práce s tématem a zpravodajskými hodnotami.
 • Krizová komunikace - královská disciplína PR. Pravidla, metody, strategie, taktické varianty.
 • Krizový scénář, krizový tým. Případové studie z české a zahraniční praxe.
 • Nemediální složky PR. Interní komunikace. Business-to-business. Public affairs. Community relations. Společenská zodpovědnost. Issues management. Publikace a copywriting. Eventy, veletrhy a výstavnictví.
Literature
  required literature
 • HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5022-4. info
 • TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média. Brno. Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3. info
  recommended literature
 • FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha : GRADA, 2009. info
 • TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-28-6. info
 • SVOBODA, V. Public relations - moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7. info
Teaching methods (in Czech)
Předmět se vyučuje každý týden. Součástí výuky je rozbor případových studií a příkladů z praxe. Vyučující bude zvát do výuky hosty z praxe - PR profesionály. V navazujícím letním semestru studenti samostatně vytvářejí komplexní návrh komunikační kampaně a prezentují jej.
Assessment methods (in Czech)
Vědomostní test znalosti základních oborových pojmů. Rozbor konkrétní komunikační kampaně z oblasti hudby.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H61545z