H60259l Teaching Methodology

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 12:40–14:15 205
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60259z Pedagogika (zimní semestr).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 63 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojetím a významem pedagogiky, její strukturou, se základy výchovně vzdělávacího procesu a základními prvky činnosti učitele. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• porozumět a zhodnotit svoji pedagogickou komunikaci,
• orientovat se v nových přístupech uplatňovaných v pedagogické praxi a možnostech přístupu k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně jedinců mimořádně nadaných),
• pracovat s tématem hodnot v procesu výchovy a vzdělávání,
• charakterizovat význam multikulturní, enviromentální, etické a estetické výchovy (s důrazem na hudební výchovu),
• ovládat intervenční prostředky k zajištění kázně.
Syllabus (in Czech)
 • Současné trendy hudebního vzdělávání v ČR.
 • Speciální pedagogika.
 • Sociálně patologické jevy ve školním prostředí.
 • Školská zařízení a poradenské služby.
 • Učitel.
 • Vytváření koncepce hodiny a příprava na hodinu.
 • Autorita, kázeň. Klima.
 • Chvála a kritika ve výuce. Hodnocení.
 • Hudební výchova na ZŠ.
 • Multimédia ve výuce hudby.
Literature
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě úspěšného vypracování písemného testu a úkolu. Státní závěrečná zkouška.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60259l