DVDL202 Pedagogy

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:15–17:00 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ202 Pedagogy )
Absolvování kurzů Pedagogika I, II a III
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz uvádí studenty do problematiky pedagogického výzkumu a nabízí základní přehled výzkumných metod a technik, využívaných v pedagogice. Nastiňuje základní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, s cílem praktického využití při tvorbě vlastního výzkumného projektu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní kategorie pedagogického výzkumu
- určit, definovat a zvolit vhodnou výzkumnou pedagogickou metodu a techniku
- aplikovat vybrané metody pedagogického výzkumu v praxi
- navrhnout a vypracovat výzkumný projekt z oblasti pedagogiky
- analyzovat, interpretovat a prezentovat své odborné výzkumné závěry veřejnosti
Syllabus (in Czech)
 • 1. Věda, vědecký výzkum, fáze empirického výzkumu: výzkumný problém, teoretická příprava na výzkum, zmapování tématu
 • 2. Hypotézy (formulace a obecně testování), falzifikace a verifikace, operacionalizace, měření, validita, reliabilita, proměnné
 • 3. Technický projekt, výběr výzkumného souboru, ekonomické a personální limity výzkumu, kritéria rozhodování pro výběr metod a technik
 • 4. Experiment v pedagogickém výzkumu
 • 5. Metody a techniky dotazování (dotazník, interview)
 • 6. Metody a techniky zkoumání postojů (postojové škály)
 • 7. Metody a techniky zkoumání pedagogické a sociální interakce (pozorování, interakční analýza)
 • 8. Metody a techniky zkoumání interindividuálních a skupinových vztahů (měření školního klimatu, sociometrie, sociálně-kognitivní mapování)
 • 9. Obsahová analýza, analýza dokumentů, sekundární analýza dat
 • 10. Kvalitativní výzkum, případové studie
 • 11. Zobecnění závěrů, interpretace dat, výzkumná zpráva
Literature
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044.
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 stran. ISBN 8071841412
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
 • • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. : o. ISBN 80-85931-15-X.
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha:: 2008, 2008. 407 pp. ISBN 978-80-7367-485-4. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 407 pp. ISBN 80-7367-040-2. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška Analýza výsledků činnosti studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL202