DVDL202 Pedagogika

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 16:15–17:00 201
Předpoklady
EVER ( DVDZ202 Pedagogika )
Absolvování kurzů Pedagogika I, II a III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvádí studenty do problematiky pedagogického výzkumu a nabízí základní přehled výzkumných metod a technik, využívaných v pedagogice. Nastiňuje základní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, s cílem praktického využití při tvorbě vlastního výzkumného projektu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní kategorie pedagogického výzkumu
- určit, definovat a zvolit vhodnou výzkumnou pedagogickou metodu a techniku
- aplikovat vybrané metody pedagogického výzkumu v praxi
- navrhnout a vypracovat výzkumný projekt z oblasti pedagogiky
- analyzovat, interpretovat a prezentovat své odborné výzkumné závěry veřejnosti
Osnova
 • 1. Věda, vědecký výzkum, fáze empirického výzkumu: výzkumný problém, teoretická příprava na výzkum, zmapování tématu
 • 2. Hypotézy (formulace a obecně testování), falzifikace a verifikace, operacionalizace, měření, validita, reliabilita, proměnné
 • 3. Technický projekt, výběr výzkumného souboru, ekonomické a personální limity výzkumu, kritéria rozhodování pro výběr metod a technik
 • 4. Experiment v pedagogickém výzkumu
 • 5. Metody a techniky dotazování (dotazník, interview)
 • 6. Metody a techniky zkoumání postojů (postojové škály)
 • 7. Metody a techniky zkoumání pedagogické a sociální interakce (pozorování, interakční analýza)
 • 8. Metody a techniky zkoumání interindividuálních a skupinových vztahů (měření školního klimatu, sociometrie, sociálně-kognitivní mapování)
 • 9. Obsahová analýza, analýza dokumentů, sekundární analýza dat
 • 10. Kvalitativní výzkum, případové studie
 • 11. Zobecnění závěrů, interpretace dat, výzkumná zpráva
Literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 stran. ISBN 8071841412
 • • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. : o. ISBN 80-85931-15-X.
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044.
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha:: 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4. 2008. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 407 s. ISBN 80-7367-040-2. 2005. info
Výukové metody
Pravidelná výuka Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Písemná zkouška Analýza výsledků činnosti studenta
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DVDL202