H85032A Bakalářský seminář pro hudební produkci I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H85032 Bakalářský seminář pro hudební produkci II )
Úspěšný zápis do druhého ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení studentů
- se základy vědecké práce a základními principy bakalářské práce, požadavky na její metodiku a techniku zpracování,
- s formálními požadavky na bakalářskou práci,
- s konkrétními částmi práce (zejména vymezení předmětu a cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek nebo hypotéz, práce s hypotézami, metody),
- s rešeršemi příslušné literatury, včetně vyhledávání v elektronických zdrojích,
- se způsoby citací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen nastínit základní strukturu bakalářské práce na "cvičné" téma, a tedy vymezit
- předmět a cíle práce,
- hlavní a vedlejší výzkumné otázky nebo hypotézy,
- základní zdroje (monografie, články, a to jak české, tak zahraniční),
- adekvátní metody.
Osnova
 • 1. způsoby, jak si vybrat téma bakalářské práce, 2. vymezení předmětu a cílů práce,
 • 3. koncepce hlavních a vedlejších výzkumných otázek,
 • 4. rešerše příslušné literatury, včetně vyhledávání v elektronických zdrojích,
 • 5. stanovení adekvátních metod,
 • 6. způsoby citací.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 8085927691. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Seminář, přednáška, cvičení, diskuse
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je
- 80% účast v hodinách a
- odevzdání vyplněné zakládací listiny bakalářské práce na "cvičné" téma.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.