H85032A Bakalářský seminář

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 14:20–15:55 006, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
Přijetí ke studiu na obor Hudební produkce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metodika a technika zpracování diplomové práce. Zvládnutí formálních požadavků a způsobu citací.
Osnova
 • Formální znaky a úprava diplomové práce.
 • Struktura diplomové práce.
 • Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy).
 • Technika zpracování diplomové práce.
 • Problematika citací a poznámkového aparátu.
 • Koncipování jednotlivých částí práce.
 • Vymezení předmětu, cílů práce, formulace hlavních a vedlejších výzkumných otázek.
 • Práce s hypotézami a problematika jejich verifikace a falzifikace.
 • Analytická a syntetická metoda.
 • Kritika pramene a srovnávací metoda.
Literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. info
Výukové metody
- cvičení - ústní prezentace koncepce práce - tvorba a odevzdání (části) odborného textu
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.