H85032A Bakalářský seminář

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé liché pondělí 14:20–15:55 006
Předpoklady
Přijetí ke studiu na obor Hudební produkce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metodika a technika zpracování diplomové práce. Zvládnutí formálních požadavků a způsobu citací.
Osnova
 • Formální znaky a úprava diplomové práce.
 • Struktura diplomové práce.
 • Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy).
 • Technika zpracování diplomové práce.
 • Problematika citací a poznámkového aparátu.
 • Koncipování jednotlivých částí práce.
 • Vymezení předmětu, cílů práce, formulace hlavních a vedlejších výzkumných otázek.
 • Práce s hypotézami a problematika jejich verifikace a falzifikace.
 • Analytická a syntetická metoda.
 • Kritika pramene a srovnávací metoda.
Literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. info
Výukové metody
- cvičení - ústní prezentace koncepce práce - tvorba a odevzdání (části) odborného textu
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.