H85032A Dissertation Supervision

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each odd Thursday 12:40–14:15 006
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H85032 Dissertation Supervision )
Úspěšný zápis do druhého ročníku bakalářského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení studentů
- se základy vědecké práce a základními principy bakalářské práce, požadavky na její metodiku a techniku zpracování,
- s formálními požadavky na bakalářskou práci,
- s konkrétními částmi práce (zejména vymezení předmětu a cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek nebo hypotéz, práce s hypotézami, metody),
- s rešeršemi příslušné literatury, včetně vyhledávání v elektronických zdrojích,
- se způsoby citací.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen nastínit základní strukturu bakalářské práce na "cvičné" téma, a tedy vymezit
- předmět a cíle práce,
- hlavní a vedlejší výzkumné otázky nebo hypotézy,
- základní zdroje (monografie, články, a to jak české, tak zahraniční),
- adekvátní metody.
Syllabus (in Czech)
 • 1. způsoby, jak si vybrat téma bakalářské práce, 2. vymezení předmětu a cílů práce,
 • 3. koncepce hlavních a vedlejších výzkumných otázek,
 • 4. rešerše příslušné literatury, včetně vyhledávání v elektronických zdrojích,
 • 5. stanovení adekvátních metod,
 • 6. způsoby citací.
Literature
  recommended literature
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 8085927691. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, přednáška, cvičení, diskuse
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je
- 80% účast v hodinách a
- odevzdání vyplněné zakládací listiny bakalářské práce na "cvičné" téma.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H85032A