H85032 Dissertation Supervision

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Vít Kouřil (lecturer)
MgA. Barbora Mikolášiková (lecturer)
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H85032A Dissertation Supervision )
Zápočet z předmětu H85032A Bakalářský seminář pro hudební produkci I: základy vědecké práce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Provedení studentů procesem výběru tématu bakalářské práce tak, aby téma jednak vyhovovalo studentovi a jednak bylo dostatečně nosné pro vypracování kvalitní bakalářské práce.
Seznámení studentů s požadavky na bakalářský absolventský projekt a provedení studentů procesem výběru zaměření bakalářského absolventského projektu tak, aby projekt jednak vyhovoval studentovi a jednak odpovídal požadavkům kladeným na bakalářský absolventský projekt.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen
- navrhnout téma bakalářské práce a nastínit její základní strukturu,
- svůj návrh prezentovat pedagogům katedry hudební produkce,
- svůj návrh před pedagogy katedry hudební produkceobhájit,
- řádně vyplnit zakládací listinu bakalářské práce.
Dále student bude po absolvování předmětu schopen
- navrhnout zaměření bakalářského absolventského projektu a nastínit jeho základní strukturu,
- svůj návrh prezentovat pedagogům katedry hudební produkce,
- svůj návrh před pedagogy katedry hudební produkce obhájit,
- řádně vyplnit zakládací listinu bakalářského absolventského projektu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. okruhy možných témat bakalářských prací, které vyhovují jednotlivým studentům,
 • 2. vymezení předmětu a cílů práce,
 • 3. koncepce hlavních a vedlejších výzkumných otázek,
 • 4. stanovení adekvátních metod,
 • 5. podpora při vyplnění zakládací listiny bakalářské práce,
 • 6. okruhy možných zaměření bakalářských absolventských projektů, které vyhovují jednotlivým studentům,
 • 7. podpora při vyplnění zakládací listiny bakalářského absolventského projektu.
Literature
  recommended literature
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 8085927691. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, diskuse, konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je
- 80% účast v hodinách a
- odevzdání vyplněné zakládací listiny bakalářské práce a zakládací listiny bakalářského absolventského projektu a jejich schválení katedrou hudební produkce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H85032