H85032A Dissertation Supervision

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each even Thursday 14:20–15:55 006, except Mon 19. 12., except Tue 20. 12., except Wed 21. 12., except Thu 22. 12., except Fri 23. 12.
Prerequisites (in Czech)
Přijetí ke studiu na obor Hudební produkce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Metodika a technika zpracování diplomové práce. Zvládnutí formálních požadavků a způsobu citací.
Syllabus (in Czech)
 • Formální znaky a úprava diplomové práce.
 • Struktura diplomové práce.
 • Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy).
 • Technika zpracování diplomové práce.
 • Problematika citací a poznámkového aparátu.
 • Koncipování jednotlivých částí práce.
 • Vymezení předmětu, cílů práce, formulace hlavních a vedlejších výzkumných otázek.
 • Práce s hypotézami a problematika jejich verifikace a falzifikace.
 • Analytická a syntetická metoda.
 • Kritika pramene a srovnávací metoda.
Literature
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. info
Teaching methods (in Czech)
- cvičení - ústní prezentace koncepce práce - tvorba a odevzdání (části) odborného textu
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H85032A