H601046z Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/24. 13 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601014l - Hra na nástroj I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci repertoáru klasické kytary příslušné úrovně 2. ročníku bakalářského studia. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě, zvládnutí látky v rozsahu min. 30 minut zpaměti, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem.
Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Nadále rozvíjet technické a hudebně výrazové schopnosti studentů s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu. Student absolvuje dvakrát týdně individuální výuku hlavního oboru u pedagoga a jedenkrát týdně má možnost si nacvičený program zahrát na interpretačním semináři se vzájemným hodnocením kolegů a pedagogů. Výsledek své práce za semestr student předvede v rámci komisionální zkoušky a na povinném polorecitálu v zimním nebo v letním semestru.
Osnova
 • Příprava repertoáru na povinný ročníkový koncert. Jeho výběr se skládá povinně z jedné skladby od J. S. Bacha (cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty), repertoáru z období klasicismu, romantismu a kompozic napsaných ve 20. či 21. století.
 • Cvičení a literatura k rozvíjení manuálních schopností:
 • a) Tříoktávové stupnice, intervaly a k nim příslušné kadence ve třech polohách
 • b) Technická cvičení (S.Tennant, F.Tárrega, H. Käppel)
 • c) Etudy: F.Sor – Etudy op.6 a 29, L.Legnani - Capriccia, H.Villa - Lobos, L. Brouwer: Estudios Sencillos, Estudios Sencillos Nuevo
 • d) Přednes:
 • - J. S. Bach - cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty
 • - Skladby z období klasicismu a romantismu (Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Mertz, Paganini, Legnani, a další)
 • - Skladby z 20. a 21. století (Brouwer, Rodrigo, Ponce, Tedesco, Torroba, Bogdanovič, Tansman, a další)
Literatura
  doporučená literatura
 • Mozart L.: Aplikácia husľovej techniky a ozdobovanie hudby 2. pol . 18. stor.
 • Köhler J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • QuantzJ. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Ed. Supraphon Praha 1990
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd,. Brno: edice JAMU 2018
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
Látka ke komisionální zkoušce:
Stupnice E, H, Fis, Cis dur (jednohlasé, tercie, sexty, oktávy a decimy) + příslušná kadence ve třech polohách
Stupnice cis, gis, dis, ais moll (jednohlasé, tercie, sexty, oktávy a decimy) + příslušná kadence ve třech polohách
Etudy: dvě koncertantní etudy (Lobos, Legnani a další)
Přednes: 2 přednesy různých slohových období
Pozn. - pokud student v daném semestru provedl veřejný ročníkový koncert, není povinen interpretovat v rámci zkoušky přednesy.
Vystoupení na semináři - min. jedno za semestr

Repertoár na veřejný ročníkový koncert:
J. S. Bach - loutnové nebo cellové suity, houslové partity či sonáty nebo jejich části (minimální počet je na zadání vedoucího pedagoga)
Skladba z období klasicismu nebo romantismu
Skladba autora 20. či 21. století
Délka sólového vystoupení musí být v minutáži min. 30. minut a interpretována zpaměti. Komorní skladby, mohou být do programu zařazeny pouze nad rámec stanoveného časového rozsahu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.