H601046l Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/24. 13 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:30–20:00 007, Po 15:00–18:00 110, St 10:00–17:35 007
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601046z - Hra na nástroj II BR>
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci repertoáru klasické kytary příslušné úrovně 2. ročníku bakalářského studia. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě, zvládnutí látky v rozsahu min. 30 minut zpaměti, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem.
Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
I nadále rozvíjet u studenta technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu. Student absolvuje dvakrát týdně individuální výuku hlavního oboru u pedagoga a jedenkrát týdně má možnost si nacvičený program zahrát na interpretačním semináři se vzájemným hodnocením kolegů a pedagogů. Výsledek své práce za semestr student předvede polorecitálem na koncertu a výkonem na komisionální zkoušce na konci semestru.
Osnova
 • Příprava repertoáru na povinný ročníkový koncert. Jeho výběr se skládá povinně z jedné skladby od J. S. Bacha (cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty), repertoáru z období klasicismu, romantismu a kompozic napsaných ve 20. či 21. století. Pokud student již absolvoval povinný ročníkový koncert v zimním semestru, zaměříme se na výběr repertoáru pro bakalářský koncert a na jeho postupnou realizaci. Cvičení a literatura k rozvíjení manuálních schopností:
 • a) tříoktávové stupnice, intervaly a k nim příslušné kadence ve třech polohách
 • b) technická cvičení (S.Tennant, F.Tárrega, H. Käppel)
 • c) etudy: F.Sor – Etudy op.6 a 29, L.Legnani - Capriccia, H.Villa - Lobos, L. Brouwer: Estudios Sencillos, Estudios Sencillos Nuevo
 • d) přednes:
 • - skladby z období renesance (Milan, Dowland, a další) - J. S. Bach - cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty
 • - skladba většího rozsahu z období klasicismu a romantismu (Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Mertz, Paganini, Legnani, a další)
 • - sonáta z 20. a 21. století (Brouwer, Rodrigo, Ponce, Tedesco, Torroba, Bogdanovič, Tansman, a další)
Literatura
  doporučená literatura
 • Mozart, L.: Důkladná škola na housle
 • Köhler, J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • Báha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroj,. 4. vyd., Brno: edice JAMU 2018
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Informace učitele
Látka ke komisionální zkoušce:
Etudy: dvě etudy různého technického zaměření (Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Legnani, Brouwer, Pujol, Lobos, apod.)
Přednes: dva přednesy různých slohových období
Pozn. - pokud student v daném semestru provedl veřejný ročníkový koncert, není povinen interpretovat v rámci zkoušky přednesy.

Vystoupení na semináři min.1za semestr
Repertoár na veřejný ročníkový koncert:
J. S. Bach - loutnové nebo cellové suity, houslové partity či sonáty nebo jejich části (minimální počet je na zadání vedoucího pedagoga)
Skladba z období klasicismu nebo romantismu
Skladba autora 20. či 21. století
Délka recitálu min. 30. minut, recitál musí být interpretován zpaměti. Komorní skladby, (kromě sonát), mohou být do programu zařazeny pouze nad rámec stanoveného časového rozsahu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601046l