H80011z Seminar Management and musical production

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Pavel Lojda (assistant)
MgA. Tomáš Cafourek (assistant)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Jana Vondráčková (seminar tutor)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Contact Person: MgA. Pavel Lojda
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H80011l )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava k samostatné umělecko-manažerské práci, k tvůrčímu zvládnutí problematiky realizace uměleckých projektů, rozvíjení schopnosti formulace projektových záměrů a kritického myšlení, sebereflexe. Každý posluchač má povinný výstup dle zadaných podmínek a konzultací svého pedagoga hl. předmětu, které uvede vlastním průvodním slovem. Kromě této povinnosti má možnost vystoupit a ověřit si vlastní manažerské záměry a aktivity a v neposlední řadě prezentační dovednosti.
Syllabus (in Czech)
  • • povinné prezentace a diskuse studentů • nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před odbornou veřejností (pedagogové hl. předmětu, ostatní studenti oboru). • diskuse v širším smyslu o všech problémech oboru dle individuálního zaměření posluchače • Různými formami pedagogického působení a vzájemné konfrontace názorů pedagogů i studentů dosáhnout pochopení širších souvislostí oborových specifik a hudebního umění jako takového. V rámci řízené diskuse průběžně prakticky uplatňovat veškeré získané znalosti z odborných předmětů základu oboru, zejména pak: OSHP, Kulturní management, Seminář OSHP a Seminář kulturního managementu, a dále produkčního semináře, projektového managementu v kultuře a kulturního projektu. • Schopnost aktivního zapojení studenta do odborných debat, schopnost kritického úsudku a jeho formulace. Schopnost veřejného vystupování.
Literature
  • Individuálně zvolené podklady dle konzultace s pedagogy.
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka, dle potřeby interní pedagogové, doktorandi, případně externisté. 1. Student prezentuje před ostatními studenty a pedagogy oboru průběžné výsledky své práce, jeho výkon je vzápětí veřejně hodnocen a jsou vedeny debaty o manažerských, produkčních i esteticko-uměleckých problémech. 2.Reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech atd. 3. Audio- nebo videoprojekce 4. Případné vstupy hostů, externích pedagogů, významných osobností, které přinášejí nové poznatky z oblasti soudobého umělecko-manažerské profese.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke zkoušce Zápočet v závěru každého semestru je podmíněn: 1. účastí nejméně 70% 2. vystoupením dle zadaných požadavků v rozsahu konzultovaném s koordinátorem předmětu. 3. aktivní účastí v diskusích s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru 4. Kontrolu splnění výsledků zadaných výstupů provádí koordinátor předmětu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Dle zadaných požadavků + docházka min. 80 %
The course is taught each semester.
The course is taught: every other week.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H80011z