H80011z Seminar Management and musical production

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Nora Lastovecká (seminar tutor)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Jana Vondráčková (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Ježková (seminar tutor)
Guaranteed by
Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Contact Person: Mgr. Nora Lastovecká
Supplier department: Music Production Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each even Monday 11:00–12:35 006
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H80011l Seminar Management and musical production )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava k samostatné umělecko-manažerské práci, k tvůrčímu zvládnutí problematiky realizace uměleckých projektů, rozvíjení schopnosti formulace projektových záměrů a kritického myšlení, sebereflexe. Rozvinutí schopnosti aktivního zapojení do odborných debat a schopnosti veřejného vystupování. Každý posluchač má možnost vystoupit a ověřit si své vlastní manažerské záměry a aktivity i své prezentační dovednosti. Dále si předmět klade za cíl různými formami pedagogického působení a vzájemné konfrontace názorů pedagogů i studentů dosáhnout pochopení širších souvislostí oborových specifik a hudebního umění jako takového. V rámci řízené diskuse průběžně prakticky uplatňovat veškeré získané znalosti z odborných předmětů základu oboru, zejména pak: OSHP (= Organizace a struktura hudebního provozu), Kulturní management, Seminář OSHP a Seminář kulturního managementu, a dále produkčního semináře, projektového managementu v kultuře a kulturního projektu.
Syllabus (in Czech)
  • Zvané přednášky osobností z umělecko-manažerské profese na aktuální témata. Prezentace studentů a následná zpětná vazba a diskuse. Řízené diskuse o aktuálních manažerských, produkčních i esteticko-uměleckých problémech. Audio- nebo videoprojekce. Reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech, zajímavých událostech, workshopech, přednáškách, projektech apod., zejména, pokud byla tato aktivita podpořena HF JAMU.
Literature
  • Individuálně zvolené podklady dle konzultace s pedagogy.
  • Individuálně zvolené podklady dle konzultace s pedagogy.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou seminářů. V rámci výuky jsou využívány přednášky pedagogů, studentů i zvaných hostů, diskuse, prezentace studentů a další.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet v závěru každého semestru je podmíněn: 1. účastí ve výuce nejméně 80% 2. vystoupením dle zadaných požadavků v rozsahu konzultovaném s koordinátorem předmětu. 3. aktivní účastí v diskusích s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Dle zadaných požadavků + docházka min. 80 %
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H80011z