H80011z Seminar Management and musical production

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Nora Lastovecká (lecturer)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jana Vondráčková (lecturer)
Mgr. Vít Kouřil (lecturer)
Ing. Zdeňka Vlachovská (lecturer)
Mgr. Zuzana Ježková (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Contact Person: Mgr. Nora Lastovecká
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 11:00–12:35 006
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava k samostatné umělecko-manažerské práci, k tvůrčímu zvládnutí problematiky realizace uměleckých projektů, rozvíjení schopnosti formulace projektových záměrů a kritického myšlení, sebereflexe. Rozvinutí schopnosti aktivního zapojení do odborných debat a schopnosti veřejného vystupování. Každý posluchač má možnost vystoupit a ověřit si své vlastní manažerské záměry a aktivity i své prezentační dovednosti. Dále si předmět klade za cíl různými formami pedagogického působení a vzájemné konfrontace názorů pedagogů i studentů dosáhnout pochopení širších souvislostí oborových specifik a hudebního umění jako takového. V rámci řízené diskuse průběžně prakticky uplatňovat veškeré získané znalosti z odborných předmětů základu oboru, zejména pak: OSHP (= Organizace a struktura hudebního provozu), Kulturní management, Seminář OSHP a Seminář kulturního managementu, a dále produkčního semináře, projektového managementu v kultuře a kulturního projektu.
Syllabus (in Czech)
  • Zvané přednášky osobností z umělecko-manažerské profese na aktuální témata. Prezentace studentů a následná zpětná vazba a diskuse. Řízené diskuse o aktuálních manažerských, produkčních i esteticko-uměleckých problémech. Audio- nebo videoprojekce. Reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech, zajímavých událostech, workshopech, přednáškách, projektech apod., zejména, pokud byla tato aktivita podpořena HF JAMU.
Literature
  • Individuálně zvolené podklady dle konzultace s pedagogy.
  • Individuálně zvolené podklady dle konzultace s pedagogy.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou seminářů. V rámci výuky jsou využívány přednášky pedagogů, studentů i zvaných hostů, diskuse, prezentace studentů a další.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet v závěru každého semestru je podmíněn: 1. účastí ve výuce nejméně 80% 2. vystoupením dle zadaných požadavků v rozsahu konzultovaném s koordinátorem předmětu. 3. aktivní účastí v diskusích s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Dle zadaných požadavků + docházka min. 80 %
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H80011z