H80001l Multimediální kompozice I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/4/17. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H80001z Multimediální kompozice I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet u budoucího absolventa schopnost integrovat výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Ve vztahu akce-prostředí je kladen důraz především na kvalitu základní tvůrčí experimentace, na odborné úrovni jsou rozvíjeny tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici. Student magisterského stupně si prohloubí specializaci s důrazem na rozvoj vlastních tvůrčích přístupů, vedoucích k samostatné umělecké praxi v kontextech filozofických, politických, ekonomických, vědeckých, ekologických a historických souvislostí tak, aby se mohl stát nezávislým tvůrcem, který bude případně připraven měnit společenské zvyklosti ku prospěchu rozvoje celé společnosti. V tomto semestru studenti specializace(studijního programu) Multimediální kompozice programově dále rozvíjí dovednosti s důrazem na osvojování různých pravidel pro stavbu děje a příběhové struktury, zabývají se také procesualitou a kompozičními strategiemi v určitém kontextu a sociální situaci s poučeností o rozdílech v užívání pravidel řeči a principů kompoziční skladby různých uměleckých druhů (hudební, taneční, dramatické, literární, výtvarné atd. umění).
Výstupy z učení
Realizace alespoň jednoho projektu středního rozsahu a představení dalších projektu v různé fázi rozpracovanosti. Při jejich předvedení u klauzurní zkoušky student prokáže pokročilé dovednosti při aplikaci nejrůznějších stylů soudobé tvorby, využívající nejrůznějších pokročilých produkčních i prezentačních technologických postupů z oblasti multimediální tvorby, je schopen písemně zpracovat, prezentovat, zdokumentovat a vyhodnotit své praktické výkony. Dále prokáže také hluboké znalosti v oblasti historie a teorie českého a světového umění, estetiky a vývoje uměleckých směrů, orientuje se v nejrůznějších trendech, žánrech a stylech tzv. soudobé multimediální produkce a je schopen sledovat aktuální trendy ve svém oboru a umí je začlenit do svého profesního rozvoje a připravit autonomní a svébytné kompozice. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, dokládající důležitou schopnost kritického myšlení a sebereflexe.
Osnova
 • Principy vyprávění a literární, divadelní, hudební, filmová, výtvarná, interaktivní (např. počítačová hra) řeč.
 • Myšlení a jazyk, etymologie, orální tradice - vyprávění, zpěv, dramatizace, umělý jazyk, matematická lingvistika.
 • Struktura příběhu a vyprávění - vstup, výstup, pohyb, vrcholy, souvislého /nesouvislého příběhu, lineární a nelineární vyprávění, hypertext, comics, klip, akce, virtuální realita – adaptace literárního díla.
 • Vznik mytologií rytmizováním každodenní životní zkušenosti, mýtus a dějiny lidstva.
 • Stylizace a univerzalizace osobní životní cesty, individuální mytologie, mediální mýtus, konzumní rituály, moderní hrdinové jako produkt masových mediálních modelací a používání informací.
Literatura
  doporučená literatura
 • Aumont, Jacques. Obraz. 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění v Praze, 2005. 325 s. ISBN 80-7331-045-7. info. info
 • BACK, Maribeth. The Reading Senses. In Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovation in Digital Domains. Ed. Gunnar Liestøl, Andrew Morrison, Terje Rasmussen. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003, p. 157-182. ISBN 0-262-12256-1. info
 • Barthes, R.: Rozkoš z textu. Bratislava 1994. info
 • Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe 2003. info
 • CAYLEY, John. Time Code Language : New Media Poetics and Programmed Signification. In New Media Poetics : Contexts, Technotexts, and Theories. Ed. Adalaide Morris, Thomas Swiss. Cambridge, MA : The MIT Press, 2006, p. 307-333. info
 • Eco, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. info
 • Florence de Méredieu: "Digital and Video Art", Chambers Harrap Publishers Edinburgh 2005. info
 • Flusser, V.: Moc obrazu, in: Výtvarné umění 3-4/96, OSVU, Praha, 1996. info
 • Forró, Daniel - počítače a hudba - vyd. Grada 1994. info
 • Forró, Daniel. Domácí nahrávací studio. Praha : Grada, 1996. 241 s. info
 • Fořt, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno : Host, 2005. 148 s. Teoretická knihovna. info
 • FULLER, Matthew (Ed.). Software Studies : A Lexicon. Cambridge, MA : The MIT Press, 2008. 334 p. info
 • "Future Cinema" (katalog), ZKM, MIT Press London, 2003. info
 • Kaduch, Miroslav: Česká a slovenská EA hudba 1964-1994 - vlastním nákladem, Ostrava, 1996. info
 • Katarína Rusnáková: "V toku pohyblivých obrazov" (antologie), Afad Press Bratislava, 2005. info
 • Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Praha : Torst, 1994. 183 s. info
 • Ladislav Kesner, Vizuální teorie, H+H, 2005. info
 • LEINZ, Gottlieb, (1996). Umění 20. století. 1. vyd. Praha: Rebo Productions, 1996. 200 s. ISBN 80-8581-5486. info
 • "Lichtkunst", ZKM, MIT Press, 2006. info
 • LUCIER, Alvin: Reflections. Interviews, Scores, Writings. 1965-1994, Edition MusikTexte, Köln 2005. info
 • Lunenfeld, Peter, Snap to Grid, The MIT Press, 2000. info
 • MANOVICH, Lev (2001): The Language of New Media, The MIT Press. info
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • Roland Barthes: "Světlá komora", Archa Bratislava, 1994. info
 • "The New Media Reader", The MIT Press London, 2003. info
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Výukové metody
Individuální výuka. Cvičení, zabývající se projekty osobního programu studenta. Kromě pravidelných setkání členů katedry při povinných seminářích, jednou týdně má každý student možnost individuálně konzultovat s pedagogem své aktivity a konkrétní stav prací na úkolech. Součástí výuky jsou stáže, spolupráce a hostování studentů, případně pedagogů. Snahou je dosažení užších vztahů mezi institucemi a profesionální sférou na různých úrovních. Podporujeme zejména kontakty s ostatními uměleckými školami v Čechách, ale i v jiných zemích. Neoddělitelnou součástí kvalitní přípravy na praxi v uměleckém provozu jsou exkurze a přímé účasti na koncertech, představeních, výstavách, festivalech, veřejných přehlídkách a projektech.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet. Hodnocení bude uděleno za vytvoření minimálně dvou projektů středního rozsahu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H80001l