H60303l Dramaturgie oper II

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Zápočet z předmětu Dramaturgie oper II (H60303z) v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti dramaturgie, zejména o vývoji opery v období klasicismu. Důležitým úkolem je rovněž seznámení se s klíčovými tvůrci a díly a jejich dobovou inscenační praxí i současnými trendy v interpretaci klasicistních oper. Účelem studia je též seznámení se s problematikou zpívaného slova a překladů operních libret. Výuka probíhá v letním semestru zejména formou přednášek, studia literatury a povinné četby. V praktických cvičeních si studenti prohlubují znalost a pochopení struktury hudebně-dramatického díla.

Výstupy z učení
Absolvent předmětu:
- vysvětlí historické okolnosti vývoje opery v 18. stol.
- přiblíží osobnost W. A. Mozarta a jeho vliv na vývoj opery
- dokáže charakterizovat klasicistní operu v popsat její typy, hlavní tvůrce a díla v rozsahu a hloubce odpovídající prostudované látce
- popíše historickou inscenační praxi a dokáže navrhnout osobité koncepční řešení vybraného titulu ve vztahu k současnému divadlu
- dokáže výstižně a srozumitelně vyjádřit detailní obsah a tematické souvislosti díla, charakteristiky postav a strukturu děje
- otextuje vybrané hudební číslo z opery (árii, duet apod.) v rámci zadané dramatické situace
Osnova
 • Opera historickém vývoji z pohledu dramaturgie
  (struktura hudebního dramatu v různých obdobích hlavní znaky, typy a žánry opery, inscenační praxe a přístupy, znalost důležitých autorů a jejich děl, rozbor konkrétních příkladů)

  Opera v době klasicismu
 • Operní tvorba J. Haydna; W. A. Mozart jako vrcholná osobnost, dramma giocoso; jevištní tvorba L. van Beethovena; další významní skladatelé, libretisté a dramatici, P. Metastasio C. Goldoni, L. da Ponte; opera doby klasicismu v českých zemích.

  Povinná četba (výběr titulů možno v adekvátním rozsahu individuálně přizpůsobit dle potřeby):
 • Beaumarchais: Lazebník sevillský, Figarova svatba
 • Feuchtwanger: Lišky na vinici historický román
 • Goldoni: Sluha dvou pánů, Mirandolina

  Klavírní výtahy s nahrávkami či videozáznamy:
 • Mozart: Figarova svatba, Don Giovanni, Kouzelná flétna
 • Haydn: Lékárník, Svět na měsíci (nebo libovolná jiná opera)
 • Beethoven: Fidelio
Literatura
  povinná literatura
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka, 2001. info
 • Brockett, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha, Nakladatelství Lidové noviny: Divadelní ústav, 1999, 948 str., ISBN 80-7106-364-9 (NLN), ISBN 80-7008-096-5 (DÚ). info
  doporučená literatura
 • DA PONTE, Lorenzo. Paměti. Praha: Editio Supraphon, 1970.
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966. info
 • HOYLE, Martin. The World Of Opera: Mozart. London: Omnibus Press 2012. ISBN 978-0-85712-7.
 • Honolka, K. : Na počátku bylo libreto. Praha, Supraphon 1967. info
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • MAEHDER, STENZEL, Jürgen, Jürg. Zwischen Opera buffa und Melodramma. Italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert. Bern: Peter Lang, 1993. info
 • ZÍTEK, Ota. O novou zpěvohru: k dramaturgii a režii hudebního dramatu. Praha: Umělecká beseda, 1920.
 • ZÍTEK, Ota. Herecká výchova: Režie opery G. Verdiho ; O Stanislavském ; Herecká výchova. Hageman a diversa.
 • PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-706-6843-1.
 • ABBATE, Carolyn, Roger PARKER. Dějiny opery - Posledních 400 let. Z angl. orig. (London, Penguin Books Ltd. 2014) přeložil Robert Novotný. Praha: Argo, Dokořán, 2017, 656 s. ISBN 978-80-257-2094-3, 978-80-7363-700-2.
  neurčeno
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • REGLER-BELLINGER, Brigitte, Hans WINKING a Wolfgang SCHENCK. Opera: velká encyklopedie. Z něm. orig. Knaurs großer Opernführer (München 1983) přeložili J. LUDVOVÁ, V. MAIDL, E. DRLÍKOVÁ a M. HARTL. Praha: Mladá fronta, 1996, 630 s. ISBN 80-204-0541-0.
Výukové metody
Přednášky, rozhovory, individuální výuka, mentoring, cvičení. Rozbor rozpracovaných úkolů, diskuze o nastudovaných tématech. Samostudium a samostatná tvůrčí činnost. Návštěvy divadelních, zejména operních představení, sledování oper ze záznamů a jejich reflexe a rozbory.
Metody hodnocení
Zkouška. Student bude ústně přezkoušen z látky za oba semestry. Podmínkou připuštění ke zkoušce je splnění zadaných úkolů a prostudování předepsané literatury a splnění povinné četby. Podmíněná účast je 75%. Při vyšší absenci může být požadována další písemná práce dle zadání v minimálním rozsahu 9000 znaků. Ani v takovém případě však absence nesmí překročit 50% hranici.
Navazující předměty
Informace učitele
1) Povinná literatura – v případě Dějin opery (Trojan) a Dějin divadla (Brocket) se studují vždy pouze příslušné kapitoly, vztahující se k danému období.
2) Povinná četba se překrývá s předměty Dějiny světového divadla, případně Dějiny českého divadla, kde je navíc nutno přečíst ještě daleko více titulů. Zde uvádím jen nejnutnější příklady, z nichž některé jsou konec konců součástí středoškolské povinné četby. Jedná se tedy o opravdu nezbytné minimum, ostatně drama, které má být odehráno za jeden večer, lze přečíst většinou i rychleji, a tak se jedná o poměrně snadno splnitelný úkol, pokud si student osvojí návyk, číst denně, což je pro režiséra nezbytnost.
3) Při sledování a rozboru nahrávek, je vždy vhodné mít k dispozici český (příp. anglický) překlad formou titulků nebo tištěného překladu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/H60303l