H60253z OSHP III

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Barbora Mikolášiková (přednášející)
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
MgA. Zuzana Palaniyappan (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:10–11:45 006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání užšího náhledu do problematiky organizace a řízení hudebního provozu, jeho metod a struktur. Cílem předmětu je poznání tvůrčích procesů v hudebním provozu zejména v oblasti klasické hudby, opery a jazzu v kontextu ČR.

Student získá informace o způsobu provozování hudby a přehled o organizačních strukturách, hudebních institucích z pohledu teoretického i s následným porovnáním s každodenní praxí. Student je po absolvování předmětu schopen reflexe a diskuze o významných osobnostech současného kulturního dění a stavu kulturní scény ČR a řízení jednotlivých institucí a souborů.

Cílem je příprava studentů na SZZ a obhajobu bakalářské práce.
Osnova
 • 1. Fenomén kreativity, EHMK
 • 2. Práce s publikem – audience development
 • 3. Dobrovolnictví – uplatnění v kulturních institucích, práce s místní komunitou
 • 4. Vzdělávání a hudba – neformální prvky vzdělávání v hudebních institucích
 • 5. Strategický management v hudebním umění
 • 6. Financování oblasti živého umění, grantové schéma ČR
 • 7. Hudebně-kulturní infrastruktura ČR, zřizovaná a nezřizovaná scéna
 • 8. Koncepce „Cyklus“
 • 9. Koncert jako synergický produkt hudebního provozu
 • 10. Základ teorie neziskového sektoru
 • 11. Právní formy existence ziskových a neziskových kulturních organizací
 • 12. Pozice manažera v kulturní instituci x manažer v nezřizovaném sektoru
 • 13. Formální náležitosti bakalářských prací: jak pracovat s tématem, jak si rozvrhnout vlastní práci, jak správně citovat.
 • 14. Společné kolokvium a diskuse nad tématy jednotlivých bakalářských prací.
 • 15. Poznatky a zkušenosti z praxe (exkurze/hostované přednášky, předpoklad jednou za semestr)

Literatura
  povinná literatura
 • Martin Cikánek: Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Praha 2011. info
 • Jitka Kloudová: Kreativní ekonomika. Praha 2010. info
 • Lenka Dohnalová: Czech Orchestras. Praha 2006. info
 • Jiří Novotný: Ekonomika a řízení neziskových organizací. Praha 2004. info
 • Studie současného stavu podpory umění, Svazek I. Praha. info
 • Smolíková, Marta. Management v kultuře. VŠUP, Otevřená společnost, o. p. s. / ProCulture. 2008. info
 • Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. 2006. info
 • • LIŠKOVÁ, Magdaléna a Zina GAVRYLYUK. RE:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. 1. vydání. 46 pages. ISBN 80-700-8298-4.
 • KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. 1. vydání. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2. info
 • HAGOORT, Giep,. Umělecký management v podnikatelském stylu. z anglické verze 3. vydání Eburon Publishers 2003. Praha : Nakladatelství KANT pro AMU v Praze, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
  doporučená literatura
 • Vladimír Vojík: Podnikání v kultuře a umění, Praha 2008. info
 • Peter F. Drucker: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy, Praha 1994. info
 • Vítek, Svetozar. Dramatická umění : úvod do studia. Díl 1., Systematický výklad. Praha, 1988. info
 • Vítek, Svetozar. Dramatická umění : úvod do studia. Díl 2., Přehledy, poznámky, prameny. Praha, 1988. info
 • Adresář informačních institucí, pracovišť a knihoven v ČR 1. vyd. Praha: Národní informační středisko ČR- Referenční středisko, 1994. info
 • Muzikontakt. Český hudební adresář 2001. 1. vyd. Praha. aktuální vydání. info
 • DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo : aneb O divadle jinak. 2. vydání. Prah : Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53. info
 • NEKOLNÝ, Bohumil. Divadlo a kreativní sektor. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013, 110, [11] s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-292-3.
 • ŠKARABELOVÁ, Simona; NESHYBOVÁ, Jarmila; REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika kultury a masmédií [online]. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007 [cit. 2011-07-05]. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-210-4267. info
 • DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012, 172 s. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1886-2.
  neurčeno
 • Ainsley, R. : Encyklopedie klasické hudby. Bratislava 1997. info
 • Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha 2000. info
 • Grove, Riemann, MGG a další světové slovníky a encyklopedie. info
 • Janota, Dalibor- Kučera, Jan Pavel. Malá encyklopedie české opery. 1. vyd. Praha: Paseka, 1999,: 347 s. ISBN: 80-7185-236-8. info
 • Kolektiv: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby - 3 díly, Supraphon, Praha 1983, 1986, 1987. info
 • Další tituly zvolené pedagogem na základě zaměření jednotlivých témat a bakalářských prací..
Výukové metody
přednášky, cvičení/úkoly, diskuze, prezentace, seminární práce, týmová práce.
Aktivní účast studentů je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu.
Metody hodnocení
Zápočtový test a závěrečný SZZ test.
Specifické podmínky budou sděleny na začátku semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60253z