H60071z Philosophy of Arts II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
Successful completion of the History of Art I course.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 25 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim is to understand the origins and the context of the development of European art in the context of the development of European culture, philosophy and general social history.
Learning outcomes
-Define basic stylistic and stylistic tendencies in European art
-Characterize basic means of expression of individual types of art in a given style and style
-To bring this information into the wider contexts of cultural and social development in Europe
Syllabus
 • 11. Stylistic tendencies in the development of the music of the Baroque period The issue of the onset of the Baroque style in music and its coexistence with the fading of Renaissance music, stylistic differentiation and the development of music in Italy in the 17th and 18th centuries, the specifics of musical development in France and the German cultural space, the synthesis of partial musical styles in the High Baroque period.
 • 12. Rococo art Characteristics of the historical period, definition of the rococo style, main features, mutual comparison of means of expression in various types of art (visual arts, literature, architecture), the issue of applying the concept of rococo to the development of music - characteristics of the gallant style.
 • 13. The art of classicism and its context in the French Enlightenment Basic definition of classicism as an artistic style and its manifestations in individual types of art; defining the basic ideas of the French Enlightenment and their impact on the development of European art of the given time (Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau).
 • 14. Comparison of the concept of the English school of taste and German speculative aesthetics and philosophy in the period of classicism The conceptual essence of the ideological legacy of the given cultural circles, specifics, differences from the French approach; English school of taste (A. C. Shaftesbury, F. Hutcheson, E. Young, J. Addison, E. Burke, H. Home, D. Hume); German cultural circle (G.E. Lessing, J.J. Winckelmann, I. Kant, A.G. Baumgarten, J.W. Goethe, F. Schiller).
 • 15. The Art of Romanticism Definition and characteristics of the period, including pre-romanticism, specifics affecting the form of art in the field of social development; the phenomenon of national schools and folklorism; manifestations of romanticism as an artistic style in individual types of art.
Literature
  required literature
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : 1969. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
  not specified
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Teaching methods
Lecture. Seminar.
Lecture, seminar discussion, analysis of A/V materials.
Assessment methods (in Czech)
ZS: Zápočet. Vyhodnocení písemného testu.
LS (Dějiny umění I): Zkouška. Vyhodnocení ústní rozpravy.
Další požadavky pro získání atestu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu/ústní zkoušky.

Podmínky pro připuštění k zápočtovému testu/zkoušce:
Docházka a ISP:
-Veškeré hodiny neabsolvované kontaktní formou je potřeba nahradit samostudiem spočívajícím ve studiu zadané literatury (příp. poslechu doporučených ukázek).
-Povinné položky pro samostudium odborné literatury jsou v návaznosti na konkrétní výukové hodiny (resp. v nich probrané tematické okruhy) uvedeny v Metodické opoře, která je zavěšena v IS JAMU, a to jako „Základní literatura“.
-Pro udělení atestu na konci ZS/LS je potřeba před absolvováním zápočtového testu/ústní zkoušky předložit seznam prostudované literatury uvedené v Metodické opoře, která se vztahuje k příslušným hodinám neabsolvovaným kontaktní formou (elektronicky na adresu lyko@jamu.cz), a to nejpozději jeden týden před absolvování zápočtu/zkoušky).
Seznam musí zahrnovat:
a) jméno a příjmení studenta,
b) studijní obor a název předmětu (Dějiny umění I/Dějiny umění II),
c) přehled hodin neabsolvovaných kontaktní formou (uvedením konkrétního data příslušené hodiny),
d) seznam minimálně dvou položek prostudované literatury z každého okruhu, který nebyl studentem absolvován kontaktní formou výuky (v Metodické opoře označeno jako „Základní literatura“). Literatura musí být uvedena v plné citaci dle normy ČSN ISO 690.
-Ověření znalostí uvedených v zadané literatuře bude součástí zápočtových testů (Dějiny umění I ZS, Dějiny umění II ZS, LS), resp. součástí rozpravy v rámci ústní zkoušky (Dějiny umění I, LS).
-Přehled probrané látky v konkrétních hodinách bude průběžně evidován v prezenční listině a před začátkem zkouškového období daného semestru též zaslán všem studentům hromadným e-mailem.
-ISP: o ISP formou oficiální žádosti (na příslušeném formuláři) je potřeba žádat v těch případech, kdy student již na počátku semestru ví, že nebude moci splnit kontaktní docházku alespoň v částečné míře, tj. zejména z důvodu studijní stáže, fixního pracovního úvazku v době konání výuky, dlouhodobých zdravotních důvodů apod.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60071z