DATZ307 Bakalářská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Předpoklady
schopnost práce s odbornou literaturou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího nárokům kladeným na bakalářskou diplomovou práci.
Výstupy z učení
Student je schopen na základě kvalitní koncepce realizovat odborný text, odpovídající nárokům kladeným na bakalářskou diplomovou práci. Dokáže adekvátně pracovat s odbornou literaturou a vytvořit originální teoretické dílo, které je přínosem v oblasti rozhlasu a audiovizuálních médií.
Osnova
  • Realizace textu v duchu jasně formulovaného záměru. Vznik finální verze diplomové bakalářské práce, naplňující aktuální kritéria.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4 (ZS), 16 (LS)
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě odevzdání částí bakalářské práce

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.