DSDZ412 Výtvarné umění moderny a postmoderny

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každé sudé pondělí 10:15–13:30 0.01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Výtvarné umění moderny a postmoderny poskytuje orientaci a přehled v historii a základních pojmech v okruzích současného umění a médií, s důrazem na jejich hraniční oblasti a průniky. Popisuje a analyzuje stav a vývoj současné kultury přes spojení "umění - společnost - média", přičemž jeho cílem bude aktivně přispět k diskusi o nástupu, rozvoji a vlivu technologií na způsob života společnosti a jednotlivce, jeho myšlení a tvorbu. Pojem současná kultura bude chápán kulturologicky, v nejširším smyslu slova - umění, věda, nová média, sociokulturní, urbanismus, politika, postmoderní filozofie, komunikační technologie, masmédia v nejrůznějších konkrétních kombinacích a odkazech.

Výuka předmětu je dvousemestrální Předmět má dvě části / roviny přístupu k problematice.
Výstupy z učení
Znalosti:
Student získá nové poznatky ze současných trendů mediálního umění, masmédií, umění spolupráce a dalších nových inklinací.


Dovednosti:
Bude schopen aplikovat nabyté znalosti ve svých projektech a teoretickém výzkumu Související s jeho diplomovou prací a projekty specifického výzkumu.


Kompetence:
Rozpozná nové obsahy a kontext současného uměleckého paradigmatu.
Bude schopen je formulovat a předat tvůrčímu týmu v praxi.
Osnova
 • V zimním semestru výuka přináší pohled na aktuální dění ve společnosti a kultuře a pokus o jeho kritickou analýzu zaměřenou na pojmy a oblasti:
 • -masmédia
 • -postmoderna
 • -postdigitálny věk
 • -popkultura
 • -masová kultura
 • - kritika masové kultury
 • - návštěva výstav a jejich refelexe
Literatura
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1958- 2000 VI (2 svazky), Akademia, Praha 2007. info
 • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
 • MCLUHAN, HERBERT MARSHALL. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota, 2000.
 • FLUSSER, VILÉM. Moc obrazu, Výbor filosofických textů z 80. a 90. let, OSVU, 1996.
 • WARDRIP-FRUIN, NOAH – MONTFORT, NICK (Eds.). The New Media Reader (824 pp. + CD-ROM), Cambridge/London: The MIT Press, 2003.
 • LARRY P.GROSS – KATZ, JOHN STUART – RUBY, JAY (Eds.). Image Ethics in the Digital Age. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
 • BERTENS, H. – NATOLI, J.: Encyklopedie postmodernismu. Brno: Barrister and Principal, 2005.
 • FLUSSER, VILÉM. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.
 • MANOVICH, LEV. The Language of New Media (Leonardo).Cambridge: The MIT Press, 2002.
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. Praha: tranzit.cz, 2013. info
 • České umění 1980-2010. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: AVU, 2011. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998. info
Výukové metody
Seminář (úvod do tématu a kritická reflexe)
Společné návštěvy výstav současného umění v Brně
Diskuze
Metody hodnocení
Na základě odevzdání eseje na vybrané téma
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá jednou za 14 dní, 4 hodiny Datum první hodiny stanoví pedagog.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.