DSDZ412 Modern art and postmodern art

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér světelného designu - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
each even Monday 10:15–13:30 0.01
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Výtvarné umění moderny a postmoderny poskytuje orientaci a přehled v historii a základních pojmech v okruzích současného umění a médií, s důrazem na jejich hraniční oblasti a průniky. Popisuje a analyzuje stav a vývoj současné kultury přes spojení "umění - společnost - média", přičemž jeho cílem bude aktivně přispět k diskusi o nástupu, rozvoji a vlivu technologií na způsob života společnosti a jednotlivce, jeho myšlení a tvorbu. Pojem současná kultura bude chápán kulturologicky, v nejširším smyslu slova - umění, věda, nová média, sociokulturní, urbanismus, politika, postmoderní filozofie, komunikační technologie, masmédia v nejrůznějších konkrétních kombinacích a odkazech.

Výuka předmětu je dvousemestrální Předmět má dvě části / roviny přístupu k problematice.
Learning outcomes (in Czech)
Znalosti:
Student získá nové poznatky ze současných trendů mediálního umění, masmédií, umění spolupráce a dalších nových inklinací.


Dovednosti:
Bude schopen aplikovat nabyté znalosti ve svých projektech a teoretickém výzkumu Související s jeho diplomovou prací a projekty specifického výzkumu.


Kompetence:
Rozpozná nové obsahy a kontext současného uměleckého paradigmatu.
Bude schopen je formulovat a předat tvůrčímu týmu v praxi.
Syllabus (in Czech)
 • V zimním semestru výuka přináší pohled na aktuální dění ve společnosti a kultuře a pokus o jeho kritickou analýzu zaměřenou na pojmy a oblasti:
 • -masmédia
 • -postmoderna
 • -postdigitálny věk
 • -popkultura
 • -masová kultura
 • - kritika masové kultury
 • - návštěva výstav a jejich refelexe
Literature
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1958- 2000 VI (2 svazky), Akademia, Praha 2007. info
 • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
 • MCLUHAN, HERBERT MARSHALL. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota, 2000.
 • FLUSSER, VILÉM. Moc obrazu, Výbor filosofických textů z 80. a 90. let, OSVU, 1996.
 • WARDRIP-FRUIN, NOAH – MONTFORT, NICK (Eds.). The New Media Reader (824 pp. + CD-ROM), Cambridge/London: The MIT Press, 2003.
 • LARRY P.GROSS – KATZ, JOHN STUART – RUBY, JAY (Eds.). Image Ethics in the Digital Age. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
 • BERTENS, H. – NATOLI, J.: Encyklopedie postmodernismu. Brno: Barrister and Principal, 2005.
 • FLUSSER, VILÉM. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.
 • MANOVICH, LEV. The Language of New Media (Leonardo).Cambridge: The MIT Press, 2002.
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. Praha: tranzit.cz, 2013. info
 • České umění 1980-2010. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: AVU, 2011. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář (úvod do tématu a kritická reflexe)
Společné návštěvy výstav současného umění v Brně
Diskuze
Assessment methods
Upon delivery of an essay on selected topic
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DSDZ412