DDVZX05 Interpretační seminář

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
MgA. Tereza Reková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formou společných konzultací rozvíjet dramaturgický background studentských uměleckých projektů na základě společné četby teoretické literatury (filozofie, sociologie, psychologie, politologie a antropologie) a diskusi o kontextech a aktuálních společenských souvislostech studentské tvorby.
Výstupy z učení
Studenti rozvíjí schopnosti kritické diskuze, samostatné prezentace, prohlubují porozumění umění v kontextu sociálních a politických témat.
Osnova
 • Probíraná témata a okruhy jsou závislé na složení skupiny přihlášených studentů v daném akademickém roce.
Literatura
  povinná literatura
 • Jan Motal, Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera (Brno: JAMU, 2013).
 • Petr Osolsobě, Umění a ctnost: K teorii umělecké interpretace (Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita, 2013).
  doporučená literatura
 • Jaroslav Hroch – Magdalena Konečná – Lukáš Hlouch, Proměny hermeneutického myšlení (Brno: CDK, 2010).
 • Bernard Martin, „Dramaturgie et analyse dramatique.“ In: L'Annuaire théâtral 29 (2007).
 • Martin Heidegger, Básnicky bydlí člověk in Básnicky bydlí člověk, týž (Praha: Oikoymenh, 1993).
Výukové metody
Konzultace, domácí příprava (četba).
Metody hodnocení
Sebereflexivní esej k umělecké realizaci
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DDVZX05