DDVZX05 Interpretační seminář

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
MgA. Tereza Reková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVLX05 Interpretační seminář )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formou společných konzultací rozvíjet dramaturgický background studentských uměleckých projektů na základě společné četby teoretické literatury (filozofie, sociologie, psychologie, politologie a antropologie) a diskusi o kontextech a aktuálních společenských souvislostech studentské tvorby.
Osnova
  • Probíraná témata a okruhy jsou závislé na složení skupiny přihlášených studentů v daném akademickém roce.
Literatura
    povinná literatura
  • Petr Osolsobě, Umění a ctnost: K teorii umělecké interpretace (Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita, 2013).
  • Jan Motal, Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera (Brno: JAMU, 2013).
    doporučená literatura
  • Jaroslav Hroch – Magdalena Konečná – Lukáš Hlouch, Proměny hermeneutického myšlení (Brno: CDK, 2010).
  • Martin Heidegger, Básnicky bydlí člověk in Básnicky bydlí člověk, týž (Praha: Oikoymenh, 1993).
  • Bernard Martin, „Dramaturgie et analyse dramatique.“ In: L'Annuaire théâtral 29 (2007).
Výukové metody
Konzultace, domácí příprava (četba).
Metody hodnocení
Sebereflexivní esej k umělecké realizaci
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019.