DSCZ205 Technické kreslení II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:15–15:45 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCL205 Technické kreslení II )
Předpokladem studia je úspěšné absolvování předmětu Technické kreslení I a Scénografie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí získané v prvním ročníku studia Technického kreslení I.

Studenti v předmětu dále rozvíjejí prostorovou představivost a získávají dovednosti v základech perspektivního kreslení. Na příkladu vlastní kompozice zakreslují krychli v jedno a dvouúběžníkové persktivě. Takto nabyté znalosti využijí v závěru semestru ve zpracování perspektivy návrhu scény z předmětu Scénografie I v letním semestru.
Osnova
 • Rovinné řezy krychlí - opakování
 • Kompozice v krychli v čelní poloze
 • Kompozice v krychli v nárožní poloze
 • Půdorys scény
 • Nárys scény
 • Bokorys scény
 • Perspektiva scény
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi.
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví
 • BARBER, Barrington. Perspektiva a kompozice: praktický pracovní sešit plný inspirace.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Úkoly budou precizně zpracovány dle předloženého zadání a budou opatřeny jednotnou popiskou. Všechny úkoly budou řádně očíslovány, popsány a seřazeny v tříklopé složce s jednotnou předepsanou popiskou. Větší výkresy budou správně složeny na formát A4.

Jednotlivé úkoly budou hodnoceny průběžně způsobem 100/100 bodů (správnost/grafická úprava). Na závěr bude hodnocení zprůměrováno. V případě, že nebude úkol včas odevzdán (vždy na začátku hodiny dle harmonogramu), bude z průměrovaného závěrečného hodnocení odečteno 10 bodů za každý pozdě odevzdaný úkol.

V průběhu semestru je přihlíženo k celkovému zájmu studenta o danou problematiku. Účast na cvičení je povinná. Povoleny jsou maximálně 2 předem emailem (nejpozději k začátku hodiny) omluvené absence. Na pozdější omluvu nebude brán zřetel. Absence omluvené fakultou se do celkového počtu nezapočítávají. Nad rámec povolených absencí mohou být uznány pouze omluvy potvrzené lékařem. Při omluvené absenci se automaticky posouvá termín odevzdání daného úkolu. Následující úkol se odevzdává již dle harmonogramu. Absence nemají vliv na úlevy v počtu odevzdaných prací.

Klasifikovaný zápočet získá pouze ten, kdo má v pořádku docházku, odevzdá všechny úkoly ve stanoveném termínu a průměrně z nich získá po odečtu bodů za pozdní odevzdání alespoň 50 bodů (max. 100 bodů).

Hodnocení dle ECTS - A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.