DJTZ111 Technické kreslení I, II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 15:45–17:15 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DJTL111 Technické kreslení I, II )
Předpokladem absolvování předmětu je dobrá písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování nejzákladnější odborné terminologie, základní materiální znalosti, základní obecné konstrukční znalosti, prostorové a logické myšlení.

Předmět je důležitým předmětem před navazujícími: Scénická dokumentace a Projekty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednocení středoškolských znalostí studentů v oblasti technického kreslení a naučit je znalostem zásad zobrazování v technických výkresech.

Studenti v předmětu rozvíjejí prostorovou představivost a získávají dovednosti v ručním kreslení. Na konkrétních příkladech zvládnou zásady kreslení, psaní technického písma, grafického značení a kótování, čímž získají dovednosti potřebné pro zpracování scénické výkresové dokumentace.
Osnova
 • Čáry
 • Osmiúhelník a kružnice
 • Technické písmo I
 • Technické písmo II
 • Grafické způsoby vyjádření struktury
 • Grafické vyjádření prostorovosti
 • Druhy čar a skládání výkresů
 • Značky zařizovacích předmětů a stavebních hmot
 • Kótování
 • Kreslení okenních výplní
 • Kreslení dveřních výplní
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi.
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Úkoly budou precizně zpracovány dle předloženého zadání a budou opatřeny jednotnou popiskou. Všechny úkoly budou řádně očíslovány, popsány a seřazeny v tříklopé složce s jednotnou předepsanou popiskou. Větší výkresy budou správně složeny na formát A4.

Jednotlivé úkoly budou hodnoceny průběžně způsobem 100/100 bodů (správnost/grafická úprava). Na závěr bude hodnocení zprůměrováno. V případě, že nebude úkol včas odevzdán (vždy na začátku hodiny dle harmonogramu), bude z průměrovaného závěrečného hodnocení odečteno 10 bodů za každý pozdě odevzdaný úkol.

V průběhu semestru je přihlíženo k celkovému zájmu studenta o danou problematiku. Účast na cvičení je povinná. Povoleny jsou maximálně 2 předem emailem (nejpozději k začátku hodiny) omluvené absence. Na pozdější omluvu nebude brán zřetel. Absence omluvené fakultou se do celkového počtu nezapočítávají. Nad rámec povolených absencí mohou být uznány pouze omluvy potvrzené lékařem. Při omluvené absenci se automaticky posouvá termín odevzdání daného úkolu. Následující úkol se odevzdává již dle harmonogramu. Absence nemají vliv na úlevy v počtu odevzdaných prací.

Zápočtového testu se může zúčastnit pouze ten, kdo má v pořádku docházku, odevzdá všechny úkoly ve stanoveném termínu a průměrně z nich získá po odečtu bodů za pozdní odevzdání alespoň 50 bodů (max. 100 bodů). Zápočet získá ten, kdo získá z testu alespoň 50 bodů z celkového hodnocení 100 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.