DDVZ213 Vývojová psychologie

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:15–17:45 1
Předpoklady
EVER ( DDVL213 Vývojová psychologie )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům poskytnout náhled do vývojové psychologie pro potřeby vlastní praxe i pro zvládnutí zpracování odborného textu tohoto oboru, který bývá součástí teoretických částí seminárních i bakalářských prací. Kurz vývojové psychologie poskytuje přehled specifik psychického vývoje ve všech obdobích (pedopsychologie, adultopsychologie, gerontopsychologie. Deskriptory Znalosti: - studenti se orientují v různých pohledech a přístupech k periodizaci psychického vývoje; - studenti se orientují v odborné terminologii vývojové psychologie; - studenti prokazují široké znalosti specifik psychického vývoje v jednotlivých fázích vývoje člověka; - studenti prokazují široké znalosti z oblasti vývojové psychologie dítěte předškolního věku pro potřeby tvorby divadla pro předškolní děti; - studenti se orientují v teoriích významných světových osobností ontogenetické psychologie (Jean Piaget, Sigmund Freud, Erik Erikson); - studenti se oreintují v teoriích českých představitelů biodromální psychologie (Zdeněk Matějček, Pavel Říčan, Josef Langmeier, Dana Krejčířová, Marie Vágnerová atd.). Dovednosti: - studenti umí správně užívat odbornou terminologii vývojové psychologie; - studenti se umí orientovat v literatuře z oboru vývojové psychologie a zpracovat samostatný odborný text charakterizace psychiky jednotlivé vývojové etapy - studenti umí vytvořit program pro děti s přihlédnutím ke specifikům psychického vývoje. Způsobilosti: - studenti jsou schopni využívat znalost vývojové psychologie při pedagogické praxi; - studenti jsou schopni aplikovat poznatky z oblasti psychologie při divadelní tvorbě pro děti.
Osnova
 • - úvod do vývojové psychologie, její předmět, dějiny a metody výzkumu; - charakteristika jednotlivých vývojových období: - prenatální; - kojenecké; - batolecí; - předškolní; - mladší školní věk; - pubescence; - adolescence; - dospělost; - stáří. - specifické vývojové problémy: - dyslexie a specifické poruchy učení; - ADHD; - psychická deprivace; - dítě v nemoci a postižení; - rodina jako systém.
Literatura
 • Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál 2001. info
 • Hříchová, M., Novotná, L., Miňhová, J: Vývojová psychologie pro učitele. ZČU Plzeň 2004. info
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada 2006. info
 • Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: H&H 2002. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z., Dytrych: Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: portál 2002. info
 • Matějček, Z.: Dyslexie - specifické poruchy čtení. Jinočany: H?H 1995. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Munden, A., Arcelus, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál 2002. info
 • Piaget, J.: Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál 2007. info
 • Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 2002. info
 • Prekopová, J.: Schweizerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha: Portál 1999. info
 • Říčan, P., Krejčířová, D.: Dětská klinická psychologie. Praha: Grada 1997. info
 • Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál 2004. info
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999. info
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I, II. Praha: Portál 2001. info
 • Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál 2003. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Přednáška a seminář - základem seminářů jsou aktivní výstupy studentů, kteří po samostatném studiu konkrétního tématu zadaného na začátku druhého ročníku (vývojové období vybrané dle praktických zkušeností a pedagogických potřeb studenta, či specifická problematika psychického vývoje) zpracují seminární práci, která je základem práce v semináři. Semináře skýtají také prostor pro diskuzi konzultaci situací z pedagogické praxe.
Metody hodnocení
Pro uzavření předmětu student odevzdá seminární práci v písemné podobě a v semináři ji prezentuje. Semestr je ukončen písemným testem, který shrnuje znalosti z daných tematických okruhů.

* Zimní semestr
Písemná zkouška

* Letní semestr
Písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.