DRTL401 Dílna magisterské práce

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTZ401 Dílna magisterské práce )
orientace v dané problematice dle zamýšleného tématu magisterské práce
schopnost konstruktivní diskuze a kritického a analytického myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student promyšleně formuluje záměr své magisterské práce. Vytýčí zdrojovou a ideovou základnu pro realizaci svého teoretického odborného textu. Zmapuje adekvátní archivní, literární, teoretické, audiální, audiovizuální materiály, na jejichž základě koncipuje segmenty budoucí magisterské práce.
Výstupy z učení
Student je schopen analyticky zpracovat získané archivní, literární, audiální, audiovizuální podklady. Dokáže důsledně koncipovat záměr své magisterské práce, tak aby její kvalita a vize co nejpříznivěji ovlivnily uplatnění studenta v praxi.Je schopen esejisticky rozvíjet vybrané téma tak, aby se dobral podstaty problému a uvědomil si všechny možné aspekty nahlížení dané problematiky, což mu posléze umožní zasadit vlastní magisterskou práci do promyšleného kontextu, s propracovaným souborem tezí, o něž se bude ve svém teoretickém bádání opírat, a které bude dále rozvíjet.
Osnova
 • Student je směrován ke zvládnutí adekvátní literatury a k vyhledání a získání patřičných materiálů jako základu své teoretické práce. Formou seminárních prací mapuje, analyzuje a reflektuje své bádání ve sféře vytýčené zadáním magisterské práce. Při individuálních konzultací a kritických diskuzích v rámci semináře prověřuje nosnost svého tématu. Připravuje zdrojové materiály. Samostatně pracuje ve filmových, televizních, rozhlasových archivech. Výsledky své badatelské činnosti pravidelně představuje v rámci semináře.
Literatura
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Deleuze, Gilles: Film 1/Obraz - pohyb. Praha 2000. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • Gauthier, G.: Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU, Praha 2004. info
 • Gilles Deleuze: "Film 2/ Obraz - čas", NFA Praha, 2006. info
 • GIRARD, Bruce. The one to watch : Radio, New ICTs and Interactivity [online]. Rome : FAO, 2003 [cit. 2011-08-30]. Dostupné z WWW: . info
 • James Monaco: Jak číst film. Albatros 2006. info
 • John HILL ad.: The Oxford Guide to Film Studies. Oxford University Press 1998. info
 • New Media Poetics: Contexts, Technotexts and Theories. Edited by A. Morris, Thomas Swiss, The MIT Press, Cambridge, MA 2006,. info
 • Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London 2002. info
 • U. Eco: Skeptikové a těšitelé, Argo 2007. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Wodtke, Mark: Mind Over Media. McGraw-Hill, New York 1993. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu práce
Výukové metody
Forma: Dílna
Seminář

Metody: Kritické myšlení, diskuze, analýza textů,heuristické metody, samostatná práce studentů, individuální výuka a konzultace.
Metody hodnocení
LS klasifikovaný zápočet na základě pravidelných konzultací,plnění zadání a účasti na seminářích
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2023, léto 2024.