DRTL401 Dílna magisterské práce

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (cvičící)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (cvičící)
prof. Mgr. Jan Gogola (cvičící)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
orientace v dané problematice dle zamýšleného tématu magisterské práce
schopnost konstruktivní diskuze a kritického a analytického myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student promyšleně formuluje záměr své magisterské práce. Vytýčí zdrojovou a ideovou základnu pro realizaci svého teoretického odborného textu. Zmapuje adekvátní archivní, literární, teoretické, audiální, audiovizuální materiály, na jejichž základě koncipuje segmenty budoucí magisterské práce.
Výstupy z učení
Student je schopen analyticky zpracovat získané archivní, literární, audiální, audiovizuální podklady. Dokáže důsledně koncipovat záměr své magisterské práce, tak aby její kvalita a vize co nejpříznivěji ovlivnily uplatnění studenta v praxi.Je schopen esejisticky rozvíjet vybrané téma tak, aby se dobral podstaty problému a uvědomil si všechny možné aspekty nahlížení dané problematiky, což mu posléze umožní zasadit vlastní magisterskou práci do promyšleného kontextu, s propracovaným souborem tezí, o něž se bude ve svém teoretickém bádání opírat, a které bude dále rozvíjet.
Osnova
 • Student je směrován ke zvládnutí adekvátní literatury a k vyhledání a získání patřičných materiálů jako základu své teoretické práce. Formou seminárních prací mapuje, analyzuje a reflektuje své bádání ve sféře vytýčené zadáním magisterské práce. Při individuálních konzultací a kritických diskuzích v rámci semináře prověřuje nosnost svého tématu. Připravuje zdrojové materiály. Samostatně pracuje ve filmových, televizních, rozhlasových archivech. Výsledky své badatelské činnosti pravidelně představuje v rámci semináře.
Literatura
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Deleuze, Gilles: Film 1/Obraz - pohyb. Praha 2000. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • Gauthier, G.: Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU, Praha 2004. info
 • Gilles Deleuze: "Film 2/ Obraz - čas", NFA Praha, 2006. info
 • GIRARD, Bruce. The one to watch : Radio, New ICTs and Interactivity [online]. Rome : FAO, 2003 [cit. 2011-08-30]. Dostupné z WWW: . info
 • James Monaco: Jak číst film. Albatros 2006. info
 • John HILL ad.: The Oxford Guide to Film Studies. Oxford University Press 1998. info
 • New Media Poetics: Contexts, Technotexts and Theories. Edited by A. Morris, Thomas Swiss, The MIT Press, Cambridge, MA 2006,. info
 • Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London 2002. info
 • U. Eco: Skeptikové a těšitelé, Argo 2007. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Wodtke, Mark: Mind Over Media. McGraw-Hill, New York 1993. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu práce
Výukové metody
Forma: Dílna
Seminář

Metody: Kritické myšlení, diskuze, analýza textů,heuristické metody, samostatná práce studentů, individuální výuka a konzultace.
Metody hodnocení
LS klasifikovaný zápočet na základě pravidelných konzultací,plnění zadání a účasti na seminářích
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2022, léto 2023, léto 2024.