DSCL402 Kostým I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/4. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. MgA. Pavel Borák (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–15:15 poc_ucebna, Út 15:15–16:00 poc_ucebna
Předpoklady
Ukončené bakalářské studium Kostým,Scénografie,Architektura nebo Výtvarné umění a Design
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem vzdělávání v předmětu Kostým I navazující, je schopnost interpretace, rozvoj kreativního,samostatného myšlení a podpora individuality ve zvládání obsahů specifických funkcí divadelního kostýmu a jeho specifik v opeře, scénické kompozici, či hudební akci, nebo průnik s tanečním divadlem. Kostýmní tvorba,převážně jako součást týmové práce s výsledkem syntetického uměleckého artefaktu, je jednou z rozhodujících složek, podílejících se na vzniku jevištního či filmového díla a děl vytvářených pro klasické divadelní prostory, nebo netradiční a nedivadelní prostory.Zde je především kladen důraz na spektrum aspektů kostýmní tvorby pro moderní operu,vnímání širších souvislostí, interpretačních a kulturně historických souvislostí.Specifika interpretace, výtvarné stylizace, práce se sbory a sólisty.Výuka se zabývá aspekty uměleckých postupů ,specifika barevných,strukturálních a materiálových řešení v daném prostoru a ve světle.Důraz je kladen na proměny, kontrasty a citlivost ve vnímání hudebně dramatického díla a jeho specifika. Proměny scénografie kostýmem, kostým jako objekt, scénografie jako kostým. Výuka vychází z požadavku komplexního výtvarně scénografického řešení zadaného tématu, jehož je kostým integrální součástí. Společně s analýzou zadání a analýzou postav jsou řešeny významové a výrazové vizuální vztahy a nalézány klíče a koncepce(skici, volné kresby na dané téma, sběr inspirativního materiálu, materiálové kompozice, výsledné barevné návrhy kostýmů, silueta - materiály - barevnost , kontrasty - vztahy mezi postavami, líčení, rekvizita). Studium probíhá formou průběžných konzultací s pedagogem, konfrontací se studenty operní režie a dramaturgie. Průběžná výuka je zakončena akademickým scénickým projektem, který slouží jako profesionální podklad pro realizaci představení v divadle. Hodnocena je kvalita průběžné práce a schopnost individuální umělecké práce, kreativita a schopnost dokončit projekt, který je prezentován při klauzurách. Posluchač je veden ke vzájemné interakci s ostatními složkami jevištního či volného díla. Zadání konkrétního úkolu, jeho analýza a vymezení. Konzultace jednotlivých inspiračních zdrojů, skic, návrhů, hledání interpretačních postupů. Individuální konzultace koncepce a funkčnosti kostýmní výpravy v návaznosti na ostatní složky díla. Realizace a popřípadě vedení výroby jednotlivých výtvarných kostýmních objektů a masek podle vybraných návrhů. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student je schopen:
pracovat s libretem opery;nebo hudebním dílem, scénickou kompozicí
číst v partituře;
vizuálně reagovat na text, hudbu a světlo;
reagovat na specifika operního kostýmu;
vytvářet nová kostýmní řešení;
interakce s ostatními složkami produkce;
Osnova
 • 1.,2. týden:studium původního textu, libreta/ předlohy
 • 2.,3. týden:skicování, hledání interpretace, asociace, analýza vztahů
 • 1.,4. týden:průběžná práce s inspiračními zdroji,referenčními materiály,kostýmní scénosled
 • 5. týden:návrhy hlavních postav, písemná reflexe, sylabus + obhajoba první interpretační fáze projektu, návrhy a skicy
 • 6.,8. týden:konstruování kostýmního scénosledu, návaznosti na scénografické řešení, rekapitulace, předklauzura
 • 9.,10.týden: výrobní dokumentace projektu / technické aspekty 11. týden: písemná reflexe projektu
 • 12.,13. týden: realizace vybraného kostýmu pro prezentaci, příprava prezentace
 • 13. týden: finalizace projektu: fotodokumentace, instalace projektu, celková reflexe.
Literatura
 • L. Kybalová, Encyklopedie módy, 1973. info
 • L. Kybalová, Dějiny odívání, 1996. info
 • Fashion Today, Colin Mc Dowel, Phaidon, London 2000 The fashion book, Phaidon 1998. info
 • Století módy, Ch. Sellingová, Slovárt 2000 The story of World opera, London 1961. info
 • Bertolt Brecht: Žebrácká opera, Dobrý člověk ze Sečuanu, Kavkazský křídový kruh, Život Galileiho, Zadržitelný vzestup Artura Uie (vybrat ještě jedno další drama Brechtovo). info
 • Larousse, Dějiny umění The story of World opera, London 1961. info
 • MAEHDER, STENZEL, Jürgen, Jürg. Zwischen Opera buffa und Melodramma. Italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert. Bern: Peter Lang, 1993. info
 • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
 • FALTUS, Leoš. Leoš Janáček světový a regionální. In Leoš Janáček světový a regionální. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta||#||University of Ostrava. Pedagogical Faculty, 2010. 33 s. ISBN 978-80-7368-576-8. info
 • HOLÁ, Monika. Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání. 2008. info
 • FALTUS, Leoš. Leoš Janáček, 2. smyčcový kvartet Listy důvěrné. In SMYČCOVÝ KVARTET č. 2 - Listy důvěrné. Praha: Editio Baerenreiter Praha, 2008. 120 s. ISBN 979-0-2601-0050-3. info
 • FALTUS, Leoš, Eva DRLÍKOVÁ, Svatava PŘIBÁŇOVÁ a Jiří ZAHRÁDKA. Leoš Janáček,Teoretické dílo I. In Leoš Janáček,Teoretické dílo I. Brno: Editio Janáček, 2007. 800 s. H 0014 TD. ISBN 978-80-904052-0-2. info
Výukové metody
projektová výuka kontaktní výuka, práce stextem, práce s hudbou, diskusní metody, samostatné práce studentů
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání a veřejné prezentace zadaného projektu při klauzurách Hodnocení: Aktivní 80% účast na výuce, Projekt-komplexní kostýmní řešení, včetně materiálů a střihů, písemná obhajoba.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL402