DDBL501 Magisterský absolventský projekt

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/28. 16 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování prvního ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Syntetizovat dosavadní poznatky a tvůrčí zkušeností z inscenační práce a připravit tak studenty na dramaturgickou a režijní práci v profesionálním divadle.
Výstupy z učení
Studenti specializace divadelní dramaturgie:
- jsou schopni samostatně, osobitě a tvůrčím způsobem analyzovat a interpretovat dramatické texty klasické i současné a na tomto základě navrhovat možnosti inscenačního uchopení
- jsou schopni být rovnocennými partnery a tvůrčími spolupracovníky režiséra při tvorbě inscenace většího rozsahu
- jsou schopni samostatně upravit dramatický text a zpravidla také napsat scénář nebo adaptaci podle nedramatických textů či napsat vlastní autorský text
- jsou schopni analyzovat dramatický text napsaný v cizím jazyce, posoudit úroveň a vhodnost překladů dramatického textu v souvislosti s inscenační koncepcí, případně samostatně přeložit dramatický text menšího rozsahu
- na základě široké znalosti dramatických i nedramatických textů, na základě hluboké myšlenkové reflexe současné společnosti i na základě analýzy potřeb konkrétního divadla, respektive souboru vytvářet dramaturgické plány i dlouhodobější koncepce jeho činnosti
- uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání a uplatňovat jej ve své tvůrčí činnosti
Studenti specializace činoherní režie:
- rozumí principům inscenační tvorby i problematice řízení kolektivní tvůrčí práce
- jsou schopni samostatně, osobitě a tvůrčím způsobem režijně nastudovat inscenace většího i celovečerního rozsahu
- jsou schopni se na tuto tvůrčí práci samostatně připravovat
- kreativně ovládají možnosti práce s různými typy prostorů, projekcí, světel i dalších technických inovací
- mají znalosti různých veršových systémů
- jsou schopni obhájit vlastní kreativní postupy a jejich řešení ve vztahu k vlastnímu tvůrčímu týmu i k vnějšímu prostředí
- umí vést tým a motivovat jeho členy
- jsou schopni převzít zodpovědnost za své vlastní úkoly, ale i odpovědnost za úkoly členů svého týmu
- umí efektivně pracovat jak s vlastním časem, tak s časem všech členů týmu a jsou schopni systematicky a efektivně zorganizovat úkoly a aktivity sobě i členům týmu
- umí koordinovat práci tvůrčího týmu, zadat úkoly jeho jednotlivým členům při současném respektování a reflexi jejich názorů
- uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání a umí jej uplatňovat v rámci svého absolventského výkonu
Osnova
  • Magisterský absolventský projekt představuje realizaci divadelní inscenace ve školním Studiu Marta nebo v Divadle Na Orlí (výjimečně může být projekt realizován rovněž v jiném divadle). Vlastní dramaturgicko-režijní příprava probíhá v rámci seminářů i mimo ně v úzké tvůrčí spolupráci s ostatními studenty kontinuálně již od předchozího akademinckého roku. Posluchači dramaturgie a režie společně navrhují vhodné tituly a plán inscenací ve školním Studiu Marta, případně v Divadle Na Orlí, a vytvářejí dramaturgický plán pro následující akademický rok. Společně také pracují na precizní přípravě textu, připravují obsazení a vytvářejí celkovou dramatzurgicko-režijní koncepci. Inscenace je v naplánovaném zkušebním termínu realizována ve školním studiu se studenty 4. ročníku Činoherního herectví nebo Muzikálového herectví ve spolupráci se studenty dalších specializací (Scénografie, Divadelní produkce, Jevištní technologie, Audiovizuální tvorba a divadlo a další). V tomto procesu je postupně aplikována suma dosavadních získaných vědomostí, jsou ověřovány naučené dovednosti i osobité umělecké vidění; všechny tyto prvky jsou pak propojeny do jednoho organického celku divadelní inscenace.
Literatura
  • Obsáhlou literaturu shromažďují a studují tvůrci inscenace (především dramaturg a režisér) v souvislosti s konkrétním tématem vznikající inscenace.
Výukové metody
Projekt, konzultace s pedagogy, spolupráce s dalšími ateliéry.
Metody hodnocení
Zápočet za průběžnou práci na projektu. Obhajoba v rámci státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDBL501