DDBL501 Magisterský absolventský projekt

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/4/28. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Ivo Krobot (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování prvního ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Syntetizovat dosavadní poznatky a tvůrčí zkušeností z inscenační práce a připravit tak studenty na dramaturgickou a režijní práci v profesionálním divadle.
Výstupy z učení
Studenti specializace divadelní dramaturgie:
- jsou schopni samostatně, osobitě a tvůrčím způsobem analyzovat a interpretovat dramatické texty klasické i současné a na tomto základě navrhovat možnosti inscenačního uchopení
- jsou schopni být rovnocennými partnery a tvůrčími spolupracovníky režiséra při tvorbě inscenace většího rozsahu
- jsou schopni samostatně upravit dramatický text a zpravidla také napsat scénář nebo adaptaci podle nedramatických textů či napsat vlastní autorský text
- jsou schopni analyzovat dramatický text napsaný v cizím jazyce, posoudit úroveň a vhodnost překladů dramatického textu v souvislosti s inscenační koncepcí, případně samostatně přeložit dramatický text menšího rozsahu
- na základě široké znalosti dramatických i nedramatických textů, na základě hluboké myšlenkové reflexe současné společnosti i na základě analýzy potřeb konkrétního divadla, respektive souboru vytvářet dramaturgické plány i dlouhodobější koncepce jeho činnosti
- uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání a uplatňovat jej ve své tvůrčí činnosti
Studenti specializace činoherní režie:
- rozumí principům inscenační tvorby i problematice řízení kolektivní tvůrčí práce
- jsou schopni samostatně, osobitě a tvůrčím způsobem režijně nastudovat inscenace většího i celovečerního rozsahu
- jsou schopni se na tuto tvůrčí práci samostatně připravovat
- kreativně ovládají možnosti práce s různými typy prostorů, projekcí, světel i dalších technických inovací
- mají znalosti různých veršových systémů
- jsou schopni obhájit vlastní kreativní postupy a jejich řešení ve vztahu k vlastnímu tvůrčímu týmu i k vnějšímu prostředí
- umí vést tým a motivovat jeho členy
- jsou schopni převzít zodpovědnost za své vlastní úkoly, ale i odpovědnost za úkoly členů svého týmu
- umí efektivně pracovat jak s vlastním časem, tak s časem všech členů týmu a jsou schopni systematicky a efektivně zorganizovat úkoly a aktivity sobě i členům týmu
- umí koordinovat práci tvůrčího týmu, zadat úkoly jeho jednotlivým členům při současném respektování a reflexi jejich názorů
- uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání a umí jej uplatňovat v rámci svého absolventského výkonu
Osnova
  • Magisterský absolventský projekt představuje realizaci divadelní inscenace ve školním Studiu Marta nebo v Divadle Na Orlí (výjimečně může být projekt realizován rovněž v jiném divadle). Vlastní dramaturgicko-režijní příprava probíhá v rámci seminářů i mimo ně v úzké tvůrčí spolupráci s ostatními studenty kontinuálně již od předchozího akademinckého roku. Posluchači dramaturgie a režie společně navrhují vhodné tituly a plán inscenací ve školním Studiu Marta, případně v Divadle Na Orlí, a vytvářejí dramaturgický plán pro následující akademický rok. Společně také pracují na precizní přípravě textu, připravují obsazení a vytvářejí celkovou dramatzurgicko-režijní koncepci. Inscenace je v naplánovaném zkušebním termínu realizována ve školním studiu se studenty 4. ročníku Činoherního herectví nebo Muzikálového herectví ve spolupráci se studenty dalších specializací (Scénografie, Divadelní produkce, Jevištní technologie, Audiovizuální tvorba a divadlo a další). V tomto procesu je postupně aplikována suma dosavadních získaných vědomostí, jsou ověřovány naučené dovednosti i osobité umělecké vidění; všechny tyto prvky jsou pak propojeny do jednoho organického celku divadelní inscenace.
Literatura
  • Obsáhlou literaturu shromažďují a studují tvůrci inscenace (především dramaturg a režisér) v souvislosti s konkrétním tématem vznikající inscenace.
Výukové metody
Projekt, konzultace s pedagogy, spolupráce s dalšími ateliéry.
Metody hodnocení
Zápočet za průběžnou práci na projektu. Obhajoba v rámci státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.