DJTL111 Technické kreslení

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 16:30–18:00 UCEBNY
Předpoklady
Předpokladem studia je úspěšné absolvování předmětu Technické kreslení I v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednocení středoškolských znalostí studentů v oblasti technického kreslení a naučit je znalostem zásad zobrazování v technických výkresech.

Studenti v předmětu rozvíjejí prostorovou představivost a získávají dovednosti v technickém kreslení. Na konkrétních příkladech zvládnou vypočítat schodiště, sestrojit křivku viditelnosti, zaměřit a zakreslit prostor, čímž získají dovednosti potřebné pro zpracování scénické výkresové dokumentace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést zakreslení scény či prostoru včetně vykótování
- provést zakreslení divadelní scény
- zakreslit jednotlivé scénografické prvky včetně okótování
- zaměřit prostor
- využít svých získaných dovedností v praxi
Osnova
 • Vztah celku a detailu
 • Schodiště I - zakreslení a kótování
 • Schodiště II - výpočet
 • Křivka viditelnosti
 • Zaměření stávajícího stavu I - polní náčrt
 • Zaměření stávajícího stavu II - vykreslení
 • Detail I
 • Detail II
 • Základy zobrazování scénického prostoru
 • Rozkreslení scény dle zadání
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi.
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví
 • NUTSCH, Wolfgang. Konstrukce nábytku: nábytek a zabudované skříně.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Úkoly budou precizně zpracovány dle předloženého zadání a budou opatřeny jednotnou popiskou. Všechny úkoly budou řádně očíslovány, popsány a seřazeny v tříklopé složce s jednotnou předepsanou popiskou. Větší výkresy budou správně složeny na formát A4.

Jednotlivé úkoly budou hodnoceny průběžně způsobem 100/100 bodů (správnost/grafická úprava). Na závěr bude hodnocení zprůměrováno. V případě, že nebude úkol včas odevzdán (vždy na začátku hodiny dle harmonogramu), bude z průměrovaného závěrečného hodnocení odečteno 10 bodů za každý pozdě odevzdaný úkol.

V průběhu semestru je přihlíženo k celkovému zájmu studenta o danou problematiku. Účast na cvičení je povinná. Povoleny jsou maximálně 3 předem emailem (nejpozději k začátku hodiny) omluvené absence. Na pozdější omluvu nebude brán zřetel. Absence omluvené fakultou se do celkového počtu nezapočítávají. Nad rámec povolených absencí mohou být uznány pouze omluvy potvrzené lékařem. Při omluvené absenci se automaticky posouvá termín odevzdání daného úkolu. Následující úkol se odevzdává již dle harmonogramu. Absence nemají vliv na úlevy v počtu odevzdaných prací.

Zápočtového testu se může zúčastnit pouze ten, kdo má v pořádku docházku, odevzdá všechny úkoly ve stanoveném termínu a průměrně z nich získá po odečtu bodů za pozdní odevzdání alespoň 50 bodů (max. 100 bodů). Zápočet získá ten, kdo získá z testu alespoň 50 bodů z celkového hodnocení 100 bodů.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DJTL111