DDVL111 Obecná psychologie

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 10:15–11:45 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu obecné psychologie je seznámit studenty se strukturou psychologických věd, s předmětem psychologie a s odbornou terminologií obecné psychologie (psychické procesy, stavy a vlastnosti i jejich poruchy) a psychologie osobnosti především pro účely dalšího samostatného studia odborné psychologické literatury v následujícím studiu a využití v pedagogické a divadelní praxi studentů.
Výstupy z učení
Deskriptory

Znalosti: - Studenti se orientují ve struktuře psychologických věd;
- studenti se orientují v odborné terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti;
- studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorií psychických procesů, stavů a vlastností;
- studenti prokazují základní znalosti psychopatologie.

Dovednosti: - Studenti umí používat psychologické pojmy ve správném kontextu odborné literatury;
- studenti umí pracovat s odbornou psychologickou literaturou;
- studenti umí využít znalosti o efektivním učení pro své vlastní studium a využívat cvičení ke zlepšování paměti.

Způsobilosti: - Studenti jsou schopni využívat znalost obecné psychologie, psychologie osobnosti i psychopatologie při přípravě i reflexi své pedagogické a divadelní praxe;
- studenti jsou schopni aplikovat osvojené znalosti z oboru psychologie osobnosti pro svůj osobnostní růst a vývoj v oblasti práce i osobním životě;
- studenti jsou schopni aplikovat vědomosti k sebepoznávání, účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny;
- studenti jsou schopni aplikovat poznatky z oblasti psychologie při divadelní tvorbě pro děti i další věkové skupiny.
Osnova
 • V průběhu semestru prostudují tyto okruhy psychologie:
 • - vůle;
 • - paměť, zlepšování paměti a efektivní učení;
 • - učení a jeho druhy;
 • - učení pod vlivem modelu, nápodoba a identifikace;
 • - emoce; zvládání emocí, psychohygiena;
 • - osobnost a její struktura;
 • - motivace;
 • - temperament;
 • - schopnosti a intelekt;
 • - charakter a vývoj mravního vědomí.
Literatura
 • Atkinsonová, R. L.: Psychologie. Praha: Portál 2003. info
 • Drapela,V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál 1997. info
 • Frankl, V. E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta 1995. info
 • Frankl, V. E.: Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta 1998. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Koukolík, F.: Mozek a jeho duše. Praha 2000. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia 1997. info
 • Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého. Praha: Academia 2004. info
 • Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha: Academia 2003. info
 • Perls, F., Hefferline, Goodman: Gestalt terapie. Praha: Tritton 2004. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada 2005. info
 • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia 2007. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha, Portál 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha: Portál 2005. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Praha : Portál, 2008. info
 • Sacks, O.: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha: Dybbuk 2008. info
 • Salomé, J.: Mluv se mnou, mám ti co říct. Praha: Portál 1997. info
 • Šicková - Fabrici J.: Základy arteterapie. Praha: Portál 2008. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN Praha 1964. info
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999. info
 • Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum 2005. info
 • Yovell, Y.: Nepřítel v mém pokoji. Praha: Portál 2005. info
 • PLEVOVÁ, Irena; PETROVÁ, Alena. Obecná psychologie. 1. vydání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5
Výukové metody
Přednáška, práce s textem, diskuzní metody, samostatná práce studentů, práce s videem
Metody hodnocení
Semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů. U studentů specializace Divadlo a výchova pro neslyšící na písemnou zkoušku navazuje zkouška ústní, tlumočená do znakového jazyka tlumočníkem.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DDVL111