DDVL111 Obecná psychologie

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 18:00–19:30 4
Předpoklady
EVER ( DDVZ111 Obecná psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu obecné psychologie je seznámit studenty se strukturou psychologických věd, s předmětem psychologie a s odbornou terminologií obecné psychologie (psychické procesy, stavy a vlastnosti i jejich poruchy) a psychologie osobnosti především pro účely dalšího samostatného studia odborné psychologické literatury v následujícím studiu a využití v pedagogické a divadelní praxi studentů. Deskriptory Znalosti: - Studenti se orientují ve struktuře psychologických věd; - studenti se orientují v odborné terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti; - studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorií psychických procesů, stavů a vlastností; - studenti prokazují základní znalosti psychopatologie. Dovednosti: - Studenti umí používat psychologické pojmy ve správném kontextu odborné literatury; - studenti se umí pracovat s odbornou psychologickou literaturou; - studenti umí využít znalosti o efektivním učení pro své vlastní studium a využívat cvičení ke zlepšování paměti. Způsobilosti: - Studenti jsou schopni využívat znalost obecné psychologie, psychologie osobnosti i psychopatologie při přípravě i reflexi své pedagogické a divadelní praxe; - studenti jsou schopni aplikovat osvojené znalosti z oboru psychologie osobnosti pro svůj osobnostní růst a vývoj v oblasti práce i osobním životě; - studenti jsou schopni aplikovat vědomosti k sebepoznávání, účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny; - studenti jsou schopni aplikovat poznatky z oblasti psychologie při divadelní tvorbě pro děti.
Osnova
 • V průběhu prvního roku prostudují tyto okruhy psychologie: - zařazení psychologie do systému věd; - struktura psychologických věd; - základní dimenze psychiky; - metodologie psychologie, specifické metody výzkumu v psychologii; - poznávací procesy - čití a vnímání; - představivost a fantazie; - myšlení a řeč; - pozornost a její poruchy, ADHD; - vůle; - učení a paměť, - efektivní učení, cvičení paměti; - emoce; - motivace - temperament - charakter.
Literatura
 • Atkinsonová, R. L.: Psychologie. Praha: Portál 2003. info
 • Drapela,V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál 1997. info
 • Frankl, V. E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta 1995. info
 • Frankl, V. E.: Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta 1998. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Koukolík, F.: Mozek a jeho duše. Praha 2000. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia 1997. info
 • Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého. Praha: Academia 2004. info
 • Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha: Academia 2003. info
 • Perls, F., Hefferline, Goodman: Gestalt terapie. Praha: Tritton 2004. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada 2005. info
 • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia 2007. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha: Portál 2005. info
 • Sacks, O.: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha: Dybbuk 2008. info
 • Salomé, J.: Mluv se mnou, mám ti co říct. Praha: Portál 1997. info
 • Šicková - Fabrici J.: Základy arteterapie. Praha: Portál 2008. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN Praha 1964. info
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999. info
 • Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum 2005. info
 • Yovell, Y.: Nepřítel v mém pokoji. Praha: Portál 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha, Portál 2005. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Praha : Portál, 2008. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
K absolvování je třeba zpracovat písemnou práci o vybraném tématu psychologie - kniha, autor, užší psychologická problematika atp. (konkretizováno v semináři a přizpůsobeno potřebám, zájmům a profilaci studenta), každý semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů.

* Zimní semestr
Písemná zkouška

* Letní semestr
Písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.