DPHZX05 Filozofie

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11. 10. až Út 20. 12. každé liché úterý 12:00–13:30 ucebna_A
Předpoklady
Základní znalosti z dějin filozofie v rozsahu úvodových přednášek VŠ studia, ukončené magisterské studium.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout doktorským studentům orientaci v hlavních filozofických směrech, jejich základních myšlenkách a pojmech v návaznosti na historický vývoj a v souvislostech s dějinami dramatu a divadla. Z filosofických disciplín se kurs tudíž soustředí na etiku, estetiku a filosofickou antropologii.
Výstupy z učení
Posluchač bude schopen znát hlavní proudy, myšlenky, díla, pojmy a představitele starověké, středověké a novověké filozofie, bude s to postřehnout základní rozdíly v jejich hodnotě a přístupu a aplikovat nabyté znalosti v oblasti estetiky divadla, při čtení a rozboru dramatického textu, v oblasti dramaturgie a managementu. V ideálním případě bude imunizován proti ideologickým konstruktům a novodobým sofismatům. (Např. apriorním ztotožňováním postojů druhých lidí s aktem nenávisti-hate.)
Osnova
 • Základní přehled antropologie a morální filosofie v rámci klasické filozofické tradice.
 • Filozofický význam biblické literatury a mravní rozměr antické filozofie (Sókratés a obec, Platón a sofisté, Aristotelés a praxe). Bible: jedinec, volba, rozhodnutí, odpovědnost, zákon Boží vs. zákona lidský, idolatrie ve SZ i dnes.
 • Etické univerzálie a jejich status: dobro, závazek, povinnost, sympatie, mravní zákon, kategorický imperativ, common sense etc., Platón, Aristotelés, Augustin, Akvinský, Hume, Kant, Nietzsche aj. - kontrastivní srovnání. Nominalismus a realismus.
 • Aristotelés a nauka o záměrné volbě v Etice Níkomachově; fatalismus a jeho kritika, záměrná volba a rozhodnutí; definice dramatu jako žánru reprezentujícího jednání na základě rozhodnutí, dróntai > drama (viz Poetika).
 • Funkce "navyklého životního způsobu" (habitus), mravní a myšlenkové návyky, diskurs ctností a neřestí v etice a v dějinách umění, zobrazení ctností a neřestí v divadelní kultuře.
 • Definice ctnosti (Arist.,EN, kn.2): "znát" vs. "být schopen", rozdíl mezi uměleckou a znalostní výchovou a školstvím; role talentu, nácviku a náhody v životě tvůrčího umělce.
 • Definice pojmu umění-TECHNÉ: rozsah a obsah pojmu, scestnost definic soustředěných na artefakt namísto tvůrčího habitu - "umět". Klasická definice "techné"-"ars" (EN VI). 1) nacvičená dispozice (ne pouze přirozená vloha); k 2) tvorbě (ne k poznání či jednání), 3) podle rozumného plánu (ne pouze z iracionálního impulsu), překonávající 4) nutné obtíže při vnášení umělecké formy do látky (nelehká, a proto společensky oceňovaná činnost) a 5) integrující nahodilé faktory. Jak umění souvisí se ctností? srv. Hamletův dialog s herci (3.2)
 • Analýza pojmu přátelství (EN,kn.8). Přátelství založené na prospěchu, na slasti a definice pravého přátelství na základě pojmu "přání dobra druhému". Rozdíl mezi vášněmi a ctnostmi z hlediska přátelství, výchovy i politiky.
 • Umění a éthos: vliv hudby na vývoj charakteru posluchače (Politika VIII.) Role uměřenosti a středu v etické výchově uměním. Katarze a mravní zdokonalení. Jak by nás umění mohlo vychovávat, aniž by (marně) konkurovalo internetu?
 • Mimésis a teorie reprezentace, kognitivní a emotivní stránka mimeze. Je podobnost v naší mysli, nebo patří ke struktuře světa? Analogické myšlení a kreativita.
 • Kauzalita a finalita: Cíle a prostředky. Role správného načasování v jednání (KAIROS, timing) pravda vědecká, mravní a umělecká (vztahy; kolize).
 • Současné směry ve filosofické diskusi. Přirozené a pozitivní právo. Krize závazku a právního vědomí. Ztráta ctnosti. (Anscombová, Finnis, McIntyre, Scruton aj.)
 • Referáty:
 • 1) Platón SYMPOSION: Role érotu v poznání a v umění.
 • 2) Aristotelés ETIKA NÍKOMACHOVA III: Záměrná volba, či fatalismus? - Osudovost v antické tragédii. Descartesův omyl.
 • 3) Klasická filosof.antropologie: instikty, vášně, ctnosti, rozum, paměť. Lidská osoba, nezaměnitelnost, druhy lásky, řád lásky (ordo amoris - Augustin).
 • 4) Střed a katarze, role ctností a neřestí. Co je odvaha, štědrost či spravedlnost jako zdatnost ? (EN kn.3-6)
 • 5) Role omezení v řeckém myšlení, umění a kultuře (Fr. Novotný)
 • 6) M.T.Cicero O POVINNOSTECH: rozdíl mezi dobrem užitku a dobrem počestnost (utile/honestum) a aplikace na dnešní stav společnosti
 • 7) Proč Platón kritizuje umění a vyhání básníky z ideální obce? Vzdaluje nás MIMEZE od pravdy? (Ústava III a X)
 • 8) Sv. Augustin o znaku, paměti a čase (Vyznání X., XI.)
 • 9) Iracionální zdroje tvorby (enthysiasmos, mánia) versus znalost; pravá umělecká kompetence (Platón IÓN)
 • 10) Řecký pojem štěstí a biblická Boží milost: Augustin: Vyznání
 • 11) Filozofie a znaky: Augustin: O učiteli. Kde jsou významy znaků, role paměti pro osobu, umění a kulturu.
 • 12) Umění a řemeslo, látka a tvar, sebevyjádření versus odosobnění, pokušení a kult uměleckého génia: Karel Čapek: Život o díla skladatele Foltýna: Svědectví Jana Trojana.
 • 13) Boethius: Filosofie - Utěšitelka. 4 kn. upadání přirozenosti lidské do živočišné v důsledku zlého. (sr. Dante, Shakespeare)
Literatura
  doporučená literatura
 • Kenny,A.: Stručné dějiny západní filozofie, Praha, Volvox Globator 2000. info
 • Patočka,Jan: Péče o duši,Praha 1996,str.119-126. info
  neurčeno
 • Aristoteles: Poetika, Etika Nikomachova. info
 • Aristoteles: Poetika. Přel. M. Mráz. Praha : Svoboda, 1996. 8. vyd.. ISBN 80-205-0295-5. (možno i jiné vydání v jiném překladu). info
 • PLATÓN. Theagés ; Charmidés ; Lachés ; Lysis ; Euthydémos ; Prótagoras ; Gorgias ; Menón ; Hippias Větší ; Hippias Menší ; Ión ; Menexenos. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 540 s. ISBN 8072980661.
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka filosofií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 137 s. ISBN 8085947919
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 2. rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3.
 • CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách [Cicero, 1970] : De officiis (Orig.). Translated by Jaroslav Ludvíkovský. Ve Svobodě vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970.
 • PLATÓN. Ústava. Translated by František Novotný. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. xxxix, 359. ISBN 8086005283
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. 210 s. ISBN 80-200-1076-9. info
Výukové metody
Seminář, výklad, referáty, diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška na základě kvalitního referátu (který zároveň vymezuje rozsah).
Informace učitele
Další literatura (nepovinně): Bible. Svatá písma Starého a Nového zákona.
Aristotelés, Poetika. Přel. M. Mráz. OIKOYMENH, Praha 2008.
Aristotés, Politika, kn. 8. Výchova hudbou v nejlepší obci. Praha, Laichter 1939, s. 259n.
Auerbach, Erich, Mimesis. Mladá fronta, Praha 1968.
Čapek, Karel, Život a dílo skladatele Foltýna. Lidové noviny, Praha 1939. (Posl.kpt.: Svědectí Jana Trojana)
Janko, Richard, „From Catharsis to the Aristotelian Mean“. In: Essays on Aristotle’s Poetics. Ed. A. O. Rorty, Princeton University Press, Princeton 1992, s. 341–358.
McIntyre, Alasdair, Ztráta ctnosti.(1982)
Osolsobě, Petr, Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Brno, CDK 2007, s. 175n.
Osolsobě, Petr, Umění a ctnost. Brno, Barrister 2013.
Tresmontant, Claude, Bible a antická tradice. Praha, Vyšehrad 1970.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DPHZX05