DPHZX05 Philosophy

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
1/1/8. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 11. 10. to Tue 20. 12. each odd Tuesday 12:00–13:30 ucebna_A
Prerequisites
General awareness about philosophy, its existence, and history, on the level of high school and/or college education.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
An overview of the main philosophical schools and trends with constant reference to theatre and its theory and practise, with special regard to ethics, aesthetics, and philosophical anthropology.
Learning outcomes (in Czech)
Posluchač bude schopen znát hlavní proudy, myšlenky, díla, pojmy a představitele starověké, středověké a novověké filozofie, bude s to postřehnout základní rozdíly v jejich hodnotě a přístupu a aplikovat nabyté znalosti v oblasti estetiky divadla, při čtení a rozboru dramatického textu, v oblasti dramaturgie a managementu. V ideálním případě bude imunizován proti ideologickým konstruktům a novodobým sofismatům. (Např. apriorním ztotožňováním postojů druhých lidí s aktem nenávisti-hate.)
Syllabus
 • Základní přehled antropologie a morální filosofie v rámci klasické filozofické tradice.
 • Filozofický význam biblické literatury a mravní rozměr antické filozofie (Sókratés a obec, Platón a sofisté, Aristotelés a praxe). Bible: jedinec, volba, rozhodnutí, odpovědnost, zákon Boží vs. zákona lidský, idolatrie ve SZ i dnes.
 • Etické univerzálie a jejich status: dobro, závazek, povinnost, sympatie, mravní zákon, kategorický imperativ, common sense etc., Platón, Aristotelés, Augustin, Akvinský, Hume, Kant, Nietzsche aj. - kontrastivní srovnání. Nominalismus a realismus.
 • Aristotelés a nauka o záměrné volbě v Etice Níkomachově; fatalismus a jeho kritika, záměrná volba a rozhodnutí; definice dramatu jako žánru reprezentujícího jednání na základě rozhodnutí, dróntai > drama (viz Poetika).
 • Funkce "navyklého životního způsobu" (habitus), mravní a myšlenkové návyky, diskurs ctností a neřestí v etice a v dějinách umění, zobrazení ctností a neřestí v divadelní kultuře.
 • Definice ctnosti (Arist.,EN, kn.2): "znát" vs. "být schopen", rozdíl mezi uměleckou a znalostní výchovou a školstvím; role talentu, nácviku a náhody v životě tvůrčího umělce.
 • Definice pojmu umění-TECHNÉ: rozsah a obsah pojmu, scestnost definic soustředěných na artefakt namísto tvůrčího habitu - "umět". Klasická definice "techné"-"ars" (EN VI). 1) nacvičená dispozice (ne pouze přirozená vloha); k 2) tvorbě (ne k poznání či jednání), 3) podle rozumného plánu (ne pouze z iracionálního impulsu), překonávající 4) nutné obtíže při vnášení umělecké formy do látky (nelehká, a proto společensky oceňovaná činnost) a 5) integrující nahodilé faktory. Jak umění souvisí se ctností? srv. Hamletův dialog s herci (3.2)
 • Analýza pojmu přátelství (EN,kn.8). Přátelství založené na prospěchu, na slasti a definice pravého přátelství na základě pojmu "přání dobra druhému". Rozdíl mezi vášněmi a ctnostmi z hlediska přátelství, výchovy i politiky.
 • Umění a éthos: vliv hudby na vývoj charakteru posluchače (Politika VIII.) Role uměřenosti a středu v etické výchově uměním. Katarze a mravní zdokonalení. Jak by nás umění mohlo vychovávat, aniž by (marně) konkurovalo internetu?
 • Mimésis a teorie reprezentace, kognitivní a emotivní stránka mimeze. Je podobnost v naší mysli, nebo patří ke struktuře světa? Analogické myšlení a kreativita.
 • Kauzalita a finalita: Cíle a prostředky. Role správného načasování v jednání (KAIROS, timing) pravda vědecká, mravní a umělecká (vztahy; kolize).
 • Současné směry ve filosofické diskusi. Přirozené a pozitivní právo. Krize závazku a právního vědomí. Ztráta ctnosti. (Anscombová, Finnis, McIntyre, Scruton aj.)
 • Referáty:
 • 1) Platón SYMPOSION: Role érotu v poznání a v umění.
 • 2) Aristotelés ETIKA NÍKOMACHOVA III: Záměrná volba, či fatalismus? - Osudovost v antické tragédii. Descartesův omyl.
 • 3) Klasická filosof.antropologie: instikty, vášně, ctnosti, rozum, paměť. Lidská osoba, nezaměnitelnost, druhy lásky, řád lásky (ordo amoris - Augustin).
 • 4) Střed a katarze, role ctností a neřestí. Co je odvaha, štědrost či spravedlnost jako zdatnost ? (EN kn.3-6)
 • 5) Role omezení v řeckém myšlení, umění a kultuře (Fr. Novotný)
 • 6) M.T.Cicero O POVINNOSTECH: rozdíl mezi dobrem užitku a dobrem počestnost (utile/honestum) a aplikace na dnešní stav společnosti
 • 7) Proč Platón kritizuje umění a vyhání básníky z ideální obce? Vzdaluje nás MIMEZE od pravdy? (Ústava III a X)
 • 8) Sv. Augustin o znaku, paměti a čase (Vyznání X., XI.)
 • 9) Iracionální zdroje tvorby (enthysiasmos, mánia) versus znalost; pravá umělecká kompetence (Platón IÓN)
 • 10) Řecký pojem štěstí a biblická Boží milost: Augustin: Vyznání
 • 11) Filozofie a znaky: Augustin: O učiteli. Kde jsou významy znaků, role paměti pro osobu, umění a kulturu.
 • 12) Umění a řemeslo, látka a tvar, sebevyjádření versus odosobnění, pokušení a kult uměleckého génia: Karel Čapek: Život o díla skladatele Foltýna: Svědectví Jana Trojana.
 • 13) Boethius: Filosofie - Utěšitelka. 4 kn. upadání přirozenosti lidské do živočišné v důsledku zlého. (sr. Dante, Shakespeare)
Literature
  recommended literature
 • Kenny,A.: Stručné dějiny západní filozofie, Praha, Volvox Globator 2000. info
 • Patočka,Jan: Péče o duši,Praha 1996,str.119-126. info
  not specified
 • Aristoteles: Poetika, Etika Nikomachova. info
 • Aristoteles: Poetika. Přel. M. Mráz. Praha : Svoboda, 1996. 8. vyd.. ISBN 80-205-0295-5. (možno i jiné vydání v jiném překladu). info
 • CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách [Cicero, 1970] : De officiis (Orig.). Translated by Jaroslav Ludvíkovský. Ve Svobodě vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970.
 • PLATÓN. Theagés ; Charmidés ; Lachés ; Lysis ; Euthydémos ; Prótagoras ; Gorgias ; Menón ; Hippias Větší ; Hippias Menší ; Ión ; Menexenos. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 540 s. ISBN 8072980661.
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka filosofií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 137 s. ISBN 8085947919
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 2. rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3.
 • PLATÓN. Ústava. Translated by František Novotný. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. xxxix, 359. ISBN 8086005283
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. 1. vyd. Praha: Academia. 210 pp. ISBN 80-200-1076-9. 2003. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, výklad, referáty, diskuse.
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška na základě kvalitního referátu (který zároveň vymezuje rozsah).
Language of instruction
Czech
Teacher's information
Další literatura (nepovinně): Bible. Svatá písma Starého a Nového zákona.

Aristotelés, Poetika. Přel. M. Mráz. OIKOYMENH, Praha 2008.

Aristotés, Politika, kn. 8. Výchova hudbou v nejlepší obci. Praha, Laichter 1939, s. 259n.

Auerbach, Erich, Mimesis. Mladá fronta, Praha 1968.

Čapek, Karel, Život a dílo skladatele Foltýna. Lidové noviny, Praha 1939. (kpt.Svědectí Jana Trojana)

Janko, Richard, „From Catharsis to the Aristotelian Mean“. In: Essays on Aristotle’s Poetics. Ed. A. O. Rorty, Princeton University Press, Princeton 1992, s. 341–358.

McIntyre, Alasdair, Ztráta ctnosti. (1982)

Osolsobě, Petr, Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Brno, CDK 2007, s. 175n.

Osolsobě, Petr, Umění a ctnost. Brno, Barrister 2013.

Tresmontant, Claude, Bible a antická tradice. Praha, Vyšehrad 1970.

The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DPHZX05