DHAZ110 Divadelní seminář I

Divadelní fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování: DHAZ111 Vstupní kurz.
Docházka do hodin: DHAZ101 Herecká výchova.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se s podobami a společenskými funkcemi současného divadla, s formami, formáty, žánry, divadelními organizacemi a organismy, s digitálními formami činoherního herectví.
Orientace v činoherních psychomotorických disciplínách.
Rozvíjení schopností teoretické reflexe své tvůrčí praxe, tvůrčí hledání vlastního jazyka a metod pro reflexi a zpětnou vazbu.
Výstupy z učení
Studující si upevní přístup k herectví jako k tvořivé, vědomé a odpovědné společensky orientované existenci v kolektivu spolutvůrců, sdílejících tvůrčí proces s díváky.
Studující získají přehled v základních psychosomatických souvislostech herecké tvorby a v současném poznání těla-mysli které je přinosné pro funkční performativní sdílení obsahů díla.
Studující soustavně reflektují vnější i vnitřní souvislosti vlastního studia a tvorby. Reflektující vědomí je součást všech fází tvůrčiho procesu. Studující budou udržovat disciplínu a etické zásady tvůrce a studujícího akademie při vědomé práci na tvůrčích projektech a rozvíjení dovedností pro uplatnění absolventa v oborech: herecké angažmá v divadelních souborech, herecké výkony ve filmu a v televizi, herecký výkon v rozhlase, moderování, dabing, vedení amatérských souborů, vysokoškolský pedagog v oboru herectví.
Osnova
 • Vedení tvůrčího deníku
 • Studující si povedou a každý týden zveřejní hereckými prostředky, zejména autorským čtením:
 • - výstupy z terénního deníku, mapujícího rozvoj svých psychosomatických dovedností a kreativních schopnostní v rámci všech předmětů studia a dalších aktivit
 • - zprávy o diváckém zážitku nejméně 10 uměleckých děl různých forem a žánrů 5x písemně (cca 0,5 normostrany) a dalšími zvolenými formami (digitální záznam, vyprávění, kresby a schémata, komix, etuda)
 • Literatura, referát
 • Studující se podrobně seznámí se zvolenou knihou či odbornou statí, která se věnuje herecké práci, pozornosti a práci s návyky, postupy vyzkouší v praxi. Formou referátu s ní seznámí členy ateliéru.
 • Seznámení se s uměleckýmí a aplikovanými formami, jejichž složkou je činoherní herectví
 • Studující si budou rozšiřovat přehled o uměleckých a společenských formách využívajících různé divadelní a perfrormativní prostředky a herecké aktivity (návštěva představení, digitální díla, záznamy představení, recenze).
 • Studium uměleckých děl a literatury
 • Studující vypracuje podrobný popis herecké práce vlastního hereckého vzoru (digitální média, divadlo), tvůrčích a osobnostních kvalit herce, Zdůvodní, proč a v čem je pro studujícího vzorem, v čem je studující ve své současné herecké situaci zrcadlem výkonu svého hereckého vzoru.
 • Kolokvium: Můj klient činoherní herec, jeho tvůrčí životospráva a vize hereckého rozvoje
 • Studující na závěr semestru podají o sobě zprávu ve třetí osobě prostředky dokumentárního divadla (tvůrčí licence a mystifkace jsou povoleny).
Výukové metody
Seminář, přednáška, referát, projekce, kolokvium, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet udělovaný pedagogem. Klasifikovaný zápočet vychází z parametrů: docházka, monitoring osobních projektů, přednesený referát, zprávy o diváckém zážitku, orientace v současné divadelní tvorbě, příspěvek na kolokviu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.