Možnosti vystavování materiálů


 1. Obecně o agendě Studijní materiály.

  Informace najdete v Nápovědě Agendy pro vystavování materiálů.

 2. Chci vystavit studijní materiál.

  Chcete-li vystavit materiálů více, založte nejdříve vhodné složky nebo i podsložky pomocí ikonky nebo pomocí volby
  Operace → Vytvořit složku
  Povinně je nutno vyplnit název složky, např. "Slajdy z přednášek". Do rubriky Popis lze upřesnit pro jaké materiály je určena.

  Po kliknutí na název založené složky do ní můžete umístit konkrétní materiál pomocí ikonky nebo pomocí volby

  Operace → Nahrát soubor z počítače
  Není nutné vyplňovat název souboru ani odkazu (nicméně můžete).

  Pokud chcete vystavit hodně souborů nebo celý strom materiálů (např. ze svého webu), sbalte si materiály programem ZIP do jednoho souboru. Ten vložte ikonkou nebo volbou

  Operace → Rozbalit ZIP

  Vložený ZIP soubor se rozbalí a vytvoří příslušné podadresáře a soubory.

  Strom s materiály lze také plnit zkopírováním z jiného předmětu. Pro ten případ zvolte ikonku nebo volbu

  Operace → Zkopírovat sem

  Existují-li předměty, kde je žádoucí strom materiálů zcela sdílet, je vhodnější (než kopírování) použít aplikaci pro sdílení (druhý předmět nebude mít vlastní strom materiálů, oba předměty budou mít jeden společný). Aplikace:

  Učitel → Sdílení, odpojování, či kopírování stromu studijních materiálů

 3. Změny a mazání materiálů.

  Soubory a složky, se kterými smíte manipulovat (máte právo je plně spravovat), nabízí pro změnu a zrušení následující volby (dostanete se k nim pomocí ikonky ):
  Změna vlastností ()
  mění se název, popis, zkratka a pořadí
  Úprava přístupových práv ()
  právo číst, vkládat a spravovat
  Odstranění ()
  soubory a složky se nejprve odstraňují do popelnice, odkud po určitém čase vyexpirují
  Zkopírovat jinam ()
  obsah se zduplikuje na zvoleném místě
  Přesunout jinam ()
  obsah se přesune na vybrané místo
  Exportovat do ZIPu ()
  po rozbalení na domácím počítači se vytvoří strom HTML stránek (při exportu složky)

  Některé již systémem založené složky smíte měnit jen částečně (lze změnit práva, ale nelze složku např. smazat). Důvodem je prohledávatelný celoškolní sklad studijních materiálů, ve kterém je vhodné jednotné členění na učební materiály a zadání úkolů a prací vč. odevzdáváren.

  Chcete-li vystavené materiály přímo v ISu jednoduše aktualizovat (např. pokyny pro studenty), vystavujte je v textovém formátu nebo ve formátu HTML. Úpravu text provádíte přes ikonku nebo pomocí volby

  Operace → Upravit text
  Volba "text formátovat" zaláme řádky na vhodnou délku a odstraní prázdné řádky, "text neformátovat" ponechá text beze změny. Volba "XML" se používá, je-li materiál předlohou pro Prezentátor.

 4. Jaký význam mají atributy složky?

  Pod odkazem
  Operace → Změnit práva a atributy jednotlivě
  lze složce upravit chování:

  Atributy složky:

  soubory ve složce a podsložkách smí číst jen majitel a učitel
  Vhodné pro odevzdávárny - zajištění neopisování domácích úkolů studenty mezi sebou. Bez ohledu na to, jak jsou nastavena přístupová práva, čte soubor jen student, který jej vložil, a uživatelé Záznamníku učitele.
  Více o odevzdávárnách viz Nápověda.
  před jméno vkládaného souboru přidávat příjmení a jméno vkládajícího
  Vhodné pro odevzdávárny - pokud si odevzdané materiály balíte do ZIP s přenášíte na svůj počítač k opravování, zpřehlední tato volba, který soubor odevzdal který student.
  před jméno vkládaného souboru přidávat učo vkládajícího
  Jako předchozí volba.
  zapamatovat všechna čtení souborů ve složce a podsložkách
  Použitelné pro vystavené materiály a testy. Agenda Studijní materiály poskytuje k uloženým objektům anonymní přehledovou statistiku přístupů. Pokud však učitel zaškrtne tuto volbu, zveřejňují se mu i časy všech přístupů jednotlivých studentů. Student je o tom, že je takto podrobně sledován (volba je zapnutá), informován - nastavení atributů se vypisuje v záhlaví složky.

  Nastavení atributu se vztahuje i na všechny podsložky. Pokud jednou atribut zaškrtnete, platí i u všech podsložek. Taktéž se u všech podsložek i vypisuje. Je-li před názvem atributu symbol ^, znamená to, že atribut není nastaven u této složky, ale je nastaven výše, nicméně u této složky platí.

 5. Chci hromadně vložit více souborů s automatickým nastavením práva číst jen pro danou osobu.

  Postupujte podle návodu:
  • Na lokálním počítači si vytvořte zadání pro každého studenta (analogicky poznámky k odevzdaným pracem, korektury textů apod.) a uložte je pod názvem s prefixem "učo-", kde učo vytvoří omezení práva číst daný soubor nebo složku pro tohoto jediného studenta.
  • Soubory nebo složky sbalte do ZIP souboru.
  • Při vkládání tohoto souboru nebo složky do Studijních materiálů v ISu (Operace -> Rozbalit ZIP) zaškrtněte možnost "soubory a složky se jménem začínajícím na učo- dovolit číst pouze osobě učo", čímž se automaticky při vkládání jednotlivých souborů a složek udělí práva číst pouze studentům s příslušným učo.

 6. Mohu vložit více verzí téhož souboru?

  Pokud zavedete do systému soubor (např. ve Wordu s příponou .doc), systém jej po nějaké době převede do holého textu a vytvoří k němu soubor pdf. Pak automaticky přibudou další verze souboru s příponou .txt a .pdf. Pokud chcete sami např. k materiálu v PostScriptu (.ps) vložit tentýž materiál v PDF, můžete využít tzv. expertních nástrojů. Jsou určeny pro pokročilé uživatele, a proto je musíte nejprve aktivovat. Odkaz najdete po kliknutí na ikonku montážního klíče ().

 7. Jak zjistím, zda studenti materiály čtou?

  Použijte odkaz "Statistika přístupů", ke kterému se dostanete pomocí ikonky montážního klíče (). Tuto funkci je možné používat pouze u jednotlivých souborů, nikoli u složek.

 8. Kde najdu statistiky využití e-learningu?

  Podrobné statistiky naleznete v
  Osobní administrativa → Elportál
  a v sekci "K přečtení" klikněte na Statistiky studijních materiálů "podrobné".
  Přehledové statistiky využití předmětových studijních materiálů, předmětových diskusních fór, odpovědníků a interaktivních osnov naleznete
  Osobní administrativa → Elportál
  v sekci "K přečtení" klikněte na Statistiky studijních materiálů "přehledové".

 9. Jak zkopíruji studijní materiály do dalšího semestru?

  Před kopírováním je nutné vyprázdnit celý kurz v novém semestru (jinak se v aplikaci pro kopírování nezobrazí nabídka).

  Pro kopírování celého stromu studijních materiálů do nového semestru vstupte do Záznamníku učitele v novém semestru a použijte aplikaci pro kopírování

  Studijní materiály → Kopírování a sdílení studijních materiálů → Kopírování studijních materiálů

  Aplikace zkopíruje veškeré soubory a složky ve studijních materiálech předmětu s výjimkou obsahu složek "Organizační pokyny" a "Odevzdávárny". Pokud chcete zkopírovat i obsah těchto složek, zaklikněte před kopírováním volby "kopírovat složku /ode/ (odevzdávárny)" ev. "kopírovat složku /op/ (organizační pokyny)".

  Po kopírování nemusíte ručně měnit odkazy v HTML materiálech, interaktivních osnovách, sadách otázek apod. Tyto jsou automaticky přesměrovány do nového semestru. Taktéž se automaticky upraví data u popisu odpovědníku, odevzdávárny a interaktivní osnovy podle harmonogramu nového semestru.

  V případě, že kopírujete i odevzdávárny, je nutné je po zkopírování projít ve Správci souborů a ručně smazat práce studentů z minulého semestru.

 10. Jak zveřejnit identické materiály studentům v různých předmětech?

  Chcete-li vystavit identické materiály pro studenty v různých předmětech, ale ve stejném semestru, můžete studijní materiály těchto předmětů nasdílet. Veškeré soubory (vč. odpovědníků a odevzdáváren), které do studijních materiálů vložíte, tak uvidí studenti všech sdílených předmětů.

  Před sdílením musí být studijní materiály předmětu, který chcete sdílet, zcela prázdné (jinak se v aplikaci pro sdílení nezobrazí nabídka).

  Pro sdílení celého stromu studijních materiálů vstupte do Záznamníku učitele a použijte aplikaci pro sdílení

  Učitel → Kopírování studijních materiálů → Sdílení studijních materiálů

  Pokud ve studijních materiálech sdílených předmětů nyní provedete změnu, uvidí tuto změnu studenti všech těchto předmětů. Počet předmětů, které takto můžete propojit, není omezen. Pokud chcete, aby část materiálů byla přístupná pouze studentům některého ze sdílených předmětů, můžete tak učinit nastavením přístupových práv.

 11. Chci zpřístupnit studentům v IS obrázek, pasáž oskenovanou z knihy cizího autora, článek oskenovaný z časopisu apod. Neporušuji tím autorský zákon?

  Ne. V ČR je chráněno intelektuální vlastnictví a autorský zákon umožňuje použít výňatky z cizích děl mj. v případě užití zveřejněného díla v přednášce výlučně k vědeckým nebo vyučovacím účelům a v případě zařazení děl do díla určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu. Je však vždy nutné uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

 12. Mohou materiály vystavovat i studenti?

  Ano. Chce-li student nabídnout své materiály (zápisky ap.) ostatním, použije

  Student → Studijní materiály (e-learning)

  vstoupí do předmětu a vloží do podsložky Poskytovna. Vkládat do složky smějí zapsaní studenti předmětu (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti). Při chystání materiálů na další semestr (kopírování starých materiálů do nového semestru) můžete zvážit kvalitu takto vložených studentských materiálů a zkopírovat je pro využití další skupinou studentů, nebo nikoliv.

  Základní podsložky předmětu (Učební materiály, Zadání úkolů, Organizační pokyny a Poskytovna) se vytváří při prvním přístupu do stromu předmětu.

 13. Podrobněji o přístupových právech.

  Právo číst: prohlížet a stahovat materiály. Lze zadat datum od kdy má právo vstoupit v platnost (nezadáte-li, platí neomezeně). Doporučujeme u studijních materiálů ponechat právo čtení kdokoliv v Internetu.

  Pozor: Má-li uživatel právo číst určitou složku, neznamená to, že smí číst i všechny podsložky (podřazená složka může mít čtení nastaveno jinak). A naopak, právo číst určitou složku se uplatní pouze v případě, že je uděleno též právo číst všechny nadřazené složky (uživatel má čtením možnost projít strom materiálů až k dané složce).

  Začíná-li jméno souboru nebo složky učem a pomlčkou "učo-" a zaškrtl-li učitel volbu "soubory a složky se jménem začínajícím na učo- dovolit číst pouze osobě učo" při vkládání souborů ZIPem do Studijních materiálů v ISu, pak má právo soubor (a všechny jeho verze) a složku číst pouze osoba, jejíž učo se shoduje s učem osoby na začátku souboru nebo složky. Pokud však učitel volbu nezaškrtne, budou práva k souboru nebo složce nastavena implicitně podle nadřazené složky.

  Právo vkládat: držitel nesmí upravovat údaje o složce, ale smí do ní vkládat nové materiály (podsložky a soubory). Má-li uživatel právo vkládat do složky, má automaticky i právo číst ji (právo číst složku, ne její obsah). Lze zadat datum, do kdy je vhodné materiály vkládat. Systém pak automaticky po skončení termínu právo vkládat odebere.

  Právo spravovat: absolutní právo manipulovat se složkou (vkládat, mazat, upravit práva, název, popis, zkratku pro adresu v ISu). Vztahuje se i na všechny podsložky.

  Aplikační právo: toto právo mají např. učitelé, kteří mohou provádět všechny operace se složkami ve studijních materiálech předmětu, který vyučují.

  Vloží-li uživatel materiál do složky, získává automaticky právo ho spravovat.

  Na koho se práva mohou vztahovat:

  • kdokoliv v Internetu (pouze právo pro čtení)
  • kdokoliv přihlášený v IS
  • studenti předmětu v konkrétním období (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti)
  • studenti předmětu s určitým kódem (i ti, kteří ho realizovali v jiném semestru)
  • studenti seminární skupiny
  • studenti přihlášení na určitý zkušební termín
  • pracovníci určitého pracoviště
  • aktivní studenti fakulty
  • pojmenovaná skupina osob
  • učitelé
  • absolventi
  • doktorští studenti
  • osoba zadaná prostřednictvím učo

  Další "pojmenovanou skupinu osob" lze v případě potřeby doplnit v agendě

  Osobní administrativa → Skupiny osob

  Pozor: Individuální práva (právo číst, vkládat, spravovat pro konkrétní učo) se neuplatňují na uživatele, kteří již nemají žádný aktivní vztah k JAMU.

  Jak ověřím, zda jsou práva nastavena vhodně?

  Pomocí ikonky . Zadejte např. učo studenta, aplikace zjistí přístup do složky.

  Jsou materiály s právem číst pro "studenty předmětu v období" přístupné studentům i po skončení tohoto období?

  Materiály s tímto právem zůstanou studentům přístupné doživotně. Pouze práva "spravovat" a "vkládat" ztrácejí po zneaktivnění studia.

 14. Jak jsou implicitně nastavena přístupová práva?

  Ke každému kurzu se automaticky vytvoří základní složky včetně nastavení přístupových práv pro čtení, které lze změnit. Výchozí nastavení práv pro čtení u jednotlivých složek:
  Studijní materiály předmětu: kdokoliv v internetu
  Učební materiály: kdokoliv v internetu
  Odpovědníky: kdokoliv v internetu
  Organizační pokyny: kdokoliv v internetu
  Testbank (tato složka je umístěna ve složce "Odpovědníky"): složka je dostupná pouze pro uživatele záznamníku učitele daného předmětu
  Poskytovna: kdokoliv přihlášený v ISu
  Odevzdávárny: studenti předmětu v období

  Rozhodnete-li se měnit implicitní nastavení přístupových práv, seznamte se nejprve s pravidly fungování práv v otázce Podrobněji o přístupových právech. Neopatrnou manipulací s právy byste totiž mohli část kurzu nechtěně studentům znepřístupnit. Není to úkon nevratný, ale způsobil by vám zbytečné obtíže.

 15. Vystavování webových stránek.

  Řada studijních materiálů již existuje v podobě webových stránek umístěných jinde než v ISu. Na tyto materiály můžete buď umístit odkaz (ikonka ) nebo www stránky můžete zkopírovat přímo do ISu (je-li jich mnoho, zazipujte je a volte ). Výhody: možnost nastavení přístupových práv (např. omezit jen na uživatele ISu), možnost využít statistiky čtenosti (kteří studenti materiál viděli). Pro studenta možnost si celou složku jednoduše zabalit a stáhnout k domácí práci.

  Pozor: jde-li o navzájem na sebe se odkazující soubory typu HTML, zkontrolujte před vložením, že adresy v odkazech (uvnitř textu souborů) jsou relativní, např.

  <A HREF="kap2.html">další kapitola</A>,
  nikoliv absolutní, tj. např.
  <A HREF="http://mujserver.cz/mujadresar/kniha/kap2.html">další kapitola</A>.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:20, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému