H81006z Training Choir

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/3/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (lecturer)
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:00–18:30 205
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Experimentální cvičný sbor JAMU má několik souběžných cílů. Členové sboru jsou nejen studenti sbormistrovství a dirigování, ale také všichni studenti ostatních oborů HF JAMU, kteří splní základní předpoklady pro zpěv v tomto tělese. Dále jsou zpěváci do potřebného počtu doplněni formou konkurzu z externího prostředí. Cílem je umožnit sbormistrům studium repertoáru se stabilním vokálním tělesem, osvojení si rozvržení práce do jednotlivých zkoušek, odhad tempa zkoušení, práci s jednotlivými hlasy, výběr zpěváků na konkurzu, řešení nečekaných hudebních, organizačních a konfliktních situací, poučení se z chyb ostatních a podobně. Ostatním studentům pak předmět poskytne výuku základů sborového zpěvu, hlasovou průpravu, zpěv z listu, zásady ansámblového zpěvu, možnost podílet se na kolektivní hudební produkci, znalost nového repertoáru a podobně, to vše pod profesionálním vedením. Obsazení sboru do 24 zpěváků umožňuje nácvik a prezentaci sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch. Sbor zkouší pravidelně jednou týdně ve středu od 16 do 18:15 hodin v prostorách JAMU na Komenského náměstí (učebna 03).
Syllabus (in Czech)
 • Studium nové skladby s ohledem na obtížnost, obsazení a schopnosti zpěváků. Student – sbormistr má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů, spojených se studiem. Student – zpěvák má možnost naučit se základům sborového zpěvu, tvorbu tónu, práci s textem, sborové dýchání a podobně. Student – sbormistr - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku - srozumitelnost dirigentského gesta - psychologie práce se sborem - komunikace s členy sboru - plánování obsahu a průběhu zkoušky - vedení zkoušky a kalkulace s časem v jejím průběhu - způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Student – zpěvák - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - výuku základů sborového zpěvu - hlasovou průpravu - zpěv z listu - zásady ansámblového zpěvu - možnost podílet se na kolektivní hudební produkci - rozšíření znalosti sborového repertoáru Repertoár: - bude vybrán s ohledem na schopnosti zpěváků. Předmět plní funkci "laboratoře", kde si může student sbormistrovství ověřit získané znalosti a hledat co nejefektivnější způsob nácviku sborových skladeb. Student zpěvák se může zdokonalovat ve svém vokálním projevu, což mu může být užitečné i v jeho profesní kariéře. Zamýšleným výstupem pak může být dokonce vystoupení sboru na samostatném koncertě.
 • Podmínky hodnocení
 • V předmětu je vzhledem k jeho charakteru vyžadována 70 % účast. Její nesplnění nebude možné nahradit žádnou seminární prací, při nesplnění účasti musí student opakovat předmět v následujícím ročníku. (Systém je takto přísně nastavený kvůli studenům, kteří by si ho zapsali spekulativně a neměli zájem ho navštěvovat.) Vzhledem k počtu zkoušek v daném semestru je tedy možné 4x návštěvu předmětu vynechat z libovolného důvodu. Podmínkou získání zápočtu je ale povinnost předem se v případě absencí omlouvat. Omluvená bude neúčast v těchto případech: 1) v případě jiné akce školy, kde má student povinnou účast 2) v případě nemoci, která bude doložena potvrzením 3) absence z důvodu vážné rodinné události 4) Pokud by účast ve sboru mohla ohrozit zdraví zpěváka (rizikové těhotenství)
Literature
  required literature
 • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
 • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
  not specified
 • Uherek, Milan: Zpíváme ve sboru
Teaching methods (in Czech)
Individuální práce se sborem a ve sboru pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H81006z