H60303z Opera Analysis and Dramaturgy II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (lecturer)
doc. Alena Vaňákova (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně složená zkouška z předmětu Dramaturgie oper I (H60302l).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti dramaturgie, zejména o vzniku opery a jejím vývoji v období baroka a vztahu barokní opery k dnešnímu divadlu. Důležitým úkolem je rovněž seznámení se s klíčovými tvůrci a díly a jejich dobovou inscenační praxí i současnými trendy v interpretaci barokní opery. Výuka probíhá v zimním semestru zejména formou přednášek, studiem literatury a povinnou četbou. V praktických cvičeních si studenti prohlubují znalost a pochopení struktury hudebně-dramatického díla.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu:
- vysvětlí historické okolnosti vzniku opery
- přiblíží osobnost C. Monteverdiho a jeho vliv na vývoj opery
- dokáže charakterizovat barokní operu italskou, francouzskou, anglickou a také v Německu a českých zemích a vyjmenovat a popsat její typy, hlavní tvůrce a díla v rozsahu a hloubce odpovídající prostudované látce
- popíše dobovou inscenační praxi a dokáže navrhnout osobité koncepční řešení vybraného titulu ve vztahu k současnému divadlu
- dokáže výstižně a srozumitelně vyjádřit obsah a tematické souvislosti díla, charakteristiky postav a strukturu děje
- dramaturgicky se pod vedením pedagoga ujme vlastního klauzurního režijního projektu ve Studiu Devítka
Syllabus (in Czech)
 • Opera historickém vývoji z pohledu dramaturgie
  (struktura hudebního dramatu v různých obdobích; hlavní znaky, typy a žánry opery; inscenační praxe a přístupy; znalost důležitých autorů a jejich děl; rozbor konkrétních příkladů)

  Od počátku po Gluckovy snahy o reformu opery
 • Florentská camerata - vznik opery; Monteverdiho operní odkaz - rozdílnost raných a pozdních oper; římská opera (duchovní); benátská opera a vznik divadelního provozu; neapolská opera a kult zpěváků; francouzská opera a její vztah k tanci; anglická opera a její zakotvení v domácí tradici; operní reforma Ch. W. Glucka s akcentem na reformu libreta R. Calzabighiho; další rozvoj opery seria a vznik nového žánru opera buffa; opera doby baroka v českých zemích.

  Povinná četba (výběr titulů možno v adekvátním rozsahu individuálně přizpůsobit dle potřeby):
 • Moliére: Don Juan, Lakomec
 • Corneille: Cid
 • Vega: Fuente ovejuna

  Klavírní výtahy (případně partitury nebo libreta, dle dostupnosti) s nahrávkami či videozáznamy:
 • Monteverdi: Odysseův návrat do vlasti nebo Korunovace Poppey
 • Handel: Rinaldo a libovolná další opera
 • Purcell: Dido a Aeneas
 • Rameau: Platé (nebo jiná francouzská barokní opera)
Literature
  required literature
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
 • Brockett, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha, Nakladatelství Lidové noviny: Divadelní ústav, 1999, 948 str., ISBN 80-7106-364-9 (NLN), ISBN 80-7008-096-5 (DÚ). info
  recommended literature
 • Štědroň M.: Claudio Monteverdi - génius opery, Supraphon, Praha 1985. info
 • ABBATE, Carolyn, Roger PARKER. Dějiny opery - Posledních 400 let. Z angl. orig. (London, Penguin Books Ltd. 2014) přeložil Robert Novotný. Praha: Argo, Dokořán, 2017, 656 s. ISBN 978-80-257-2094-3, 978-80-7363-700-2.
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba1600-1900. Brno: FFMU, 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Georg Friedrich Händel. Praha : Supraphon , 1985. info
 • Marcello, B. : Divadlo podle módy, Supraphon, Praha 1970. info
 • Navrátil, Miloslav: Charakteristika hudebního baroka a portréty slavných mistrů - A.Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach. Montanex, Ostrava 1996. info
  not specified
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • REGLER-BELLINGER, Brigitte, Hans WINKING a Wolfgang SCHENCK. Opera: velká encyklopedie. Z něm. orig. Knaurs großer Opernführer (München 1983) přeložili J. LUDVOVÁ, V. MAIDL, E. DRLÍKOVÁ a M. HARTL. Praha: Mladá fronta, 1996, 630 s. ISBN 80-204-0541-0.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, rozhovory, individuální výuka, mentoring, cvičení. Rozbor rozpracovaných úkolů, diskuze o nastudovaných tématech. Samostudium a samostatná tvůrčí činnost. Návštěvy divadelních, zejména operních představení, sledování oper ze záznamů a jejich reflexe a rozbory.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Zápočet bude udělen za splnění zadaných úkolů a prokázané osvojení probíraného učiva a prostudování předepsané literatury. Podmíněná účast pro udělení zápočtu je 75%. Při vyšší absenci může být požadována písemná práce dle zadání v minimálním rozsahu 9000 znaků. Ani v takovém případě však absence nesmí překročit 50% hranici.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60303z