H60288l Psychology II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–9:15 205
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvovaný předmět H60288z Psychologie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 63 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je navázat na poznatky z předmětu H60288z Psychologie a věnovat se zejména aplikačním oblastem psychologie se speciálním důrazem na hudební prostředí.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student znát základní pojmy a metody z oblasti sociální psychologie, hudební psychologie, kreativity, duševní hygieny atd. a naučí se je aplikovat v hudební praxi i běžném životě.
Syllabus (in Czech)
 • Duševní hygiena hudebníka. Stres. Tréma. Psychická a fyzická příprava hudebníka. Syndrom vyhoření. Asertivita. Hudba a hendikep. Hudební talent a nadání. Základy muzikoterapie. Hudební tvořivost. Kompoziční proces z hlediska psychologie.
Literature
 • KERN, Hans - MEHL, Christine - NOLZ, Hellfried. Přehled psychologie. Praha : Portál , 2006. info
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha : Vodnář, 1995. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha : Academia , 1997. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha : Academia , 1998. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Praha : Academia , 2003. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2004. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. Brno : Paido , 1995. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Praha : Portál, 2008. info
 • TRPIŠOVSKÁ, Dobromila. Úvod do psychologie. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně , 1996. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha : Karolinum, 1999. info
 • Hudební psychologie. info
 • DUŠEK, Bohumil. Úvod do hudební psychologie. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, 1972. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologické základy hudební pedagogiky. Praha : SPN , 1988. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte : analytická studie. Praha : Supraphon, 1974. info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby : hudební schopnosti a jejich rozvoj. Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1986. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
Teaching methods (in Czech)
V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů (domácí úkoly), přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Assessment methods (in Czech)
1) Účast na cvičeních (alespoň 70%) 2) Zápočtový test (minimálně 60% správných odpovědí)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60288l