H60288l Psychology

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60288z Psychology
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
seznámení s hlavní metodami a pojmy psychologie obecné i hudební.

Syllabus (in Czech)
 • Psychologické metody, discipliny, pojmy a směry. Základy hudební psychologie.

  Psychologie - její vznik, předmět zkoumání, metody poznávání člověka, psychologické disciplíny. Nervová soustava. Základní psychologické pojmy (psychika, vědomí, chování, osobnost, pozornost, prožívání#). Psychologické směry a teorie osobnosti v 19. a 20. století. Emotivita. Temperament . Motivace lidského chování. Vůle. Charakter. Kognitivní procesy. Schopnosti, inteligence. Paměť. Učení. Sociální skupina. Stres, tréma, psychohygiena. Hudební psychologie - hudební vnímání, poslech hudby, působení hudby, hudební prožitek, hudební nadání a schopnosti, hudební tvořivost, osobnost interpreta a skladatele, hudební vývoj člověka.
Literature
 • KERN, Hans - MEHL, Christine - NOLZ, Hellfried. Přehled psychologie. Praha : Portál , 2006. info
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha : Vodnář, 1995. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha : Academia , 1997. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha : Academia , 1998. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Praha : Academia , 2003. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2004. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. Brno : Paido , 1995. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Praha : Portál, 2008. info
 • TRPIŠOVSKÁ, Dobromila. Úvod do psychologie. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně , 1996. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha : Karolinum, 1999. info
 • Hudební psychologie. info
 • DUŠEK, Bohumil. Úvod do hudební psychologie. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, 1972. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologické základy hudební pedagogiky. Praha : SPN , 1988. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte : analytická studie. Praha : Supraphon, 1974. info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby : hudební schopnosti a jejich rozvoj. Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1986. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60288l