H60259z Teaching Methodology

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování prvních dvou ročníků studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 34 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je základní orientace v pedagogických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy,
• popsat základní prvky edukačního procesu,
• určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti,
• orientovat se v zákl. pedagogických dokumentech,
• určit si cíl vzdělávání,
• popsat základní metody a formy výuky a umět je uplatnit,
• uplatnit individuální přístup při vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí.
Syllabus (in Czech)
 • Pedagogika jako věda.
 • Současný vzdělávací systém ČR. Kurikulární dokumenty.
 • Základy pedagogického výzkumu.
 • Dějiny pedagogiky a hudební pedagogiky. Hudebnost a odkaz V. Helferta.
 • Alternativní pedagogika.
 • Výchova, vyučování, učení.
 • Didaktické principy.
 • Motivace.
 • Metody.
Literature
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě úspěšného vypracování písemného testu a úkolu.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60259z