H60259z Teaching Methodology

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:20–15:55 205
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60259l Teaching Methodology )
úspěšné ukončení prvých dvou ročníků bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 37 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
základní orientace v pedagogických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Learning outcomes (in Czech)
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy - popsat základní prvky edukačního procesu - určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti - orientovat se v zákl. pedagogických dokumentech - určit si cíl vzdělávání - popsat základní metody a formy výuky a umět je uplatnit - uplatnit individuální přístup při vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí
Syllabus (in Czech)
  • Pojetí a předmět pedagogiky. Její struktura, členění pedagogických disciplín. Pedagogika jako věda, vztah pedagogické teorie a praxe. Základní pedagogické kategorie, subjekt – objekt ve výchově. Podstata, představitelé, směry, díla, koncepce. Hlavní směry pedagogiky 20. století. Transformace české školy po r. 1989. Česká výchovně vzdělávací soustava. Kurikulum, základní pedagogické dokumenty. Výchovné cíle, výchova a příprava jedince pro sociální role. Výchova jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Výchovně vzdělávací proces jako systém. Didaktické zákonitosti, zásady pravidla. Cíl výuky. Obsah výuky. Typy výuky. Fáze výuky. Metody výuky. Organizační formy výuky. Didaktické prostředky. Výsledky výuky. Klíčové kompetence učitele. Osobnost učitele. Příprava učitele na výuku. Diagnostické činnosti učitele. Řízení učebních činností žáků. Hodnocení žáků.
Literature
  • JUVA, V. sen a jun. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
  • MAŃÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1994. info
  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
  • KOLEKTIV. Texty ke studiu otázek výchovy. PdF MU, Brno : PdF MU, 1993, 1994. info
  • SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno : Paido , 1996. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H60259z