H30024 Dissertation Supervision

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (lecturer)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
H30024/streda: Wed 13:30–14:15 208, M. Holá
H30024/pondeli: Mon 10:10–10:55 205, J. Michálková Slimáčková
H30024/jazz: Fri 12:40–13:25 S15, J. Přibil
H30024/Pedagogika: No timetable has been entered into IS. M. Musilová
Prerequisites (in Czech)
úspěšně absolvovaný 1. ročník studia
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 57 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Volba tématu diplomové práce, seznámení diplomantů s metodikou a technikou zpracování diplomové práce

Syllabus (in Czech)
 • Volba tématu diplomové práce a metodologické předpoklady k jejímu zpracování - Formální znaky a úprava diplomové práce a její zpracování - Struktura diplomové práce - Práce s informačními zdroji (informační centra, rešerše, odkazy, citace) - Formální znaky a úprava diplomové práce. - Technika zpracování diplomové práce. - Problematika citací a poznámkového aparátu - Koncipování jednotlivých částí práce - Vymezení předmětu, cílů práce, koncipování hlavních a vedlejších výzkumných otázek, práce s hypotézami - Problematika verifikace, falzifikace - Analytický a syntetická metoda - Kritika pramene a srovnávací metoda
Literature
  required literature
 • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  recommended literature
 • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Vyhodnocení referátu o charakteru práce, kdy hlavními požadavky je vymezení: -přesného tematického vymezení práce -sledovaného hlavního cíle, určení cílů dílčích -hlavních a vedlejších výzkumných otázek -metod, kterými bude realizováno splnění stanoveného cíle -dosavadního stavu bádání k danému tématu a jeho odraz v odborné literatuře
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H30024