DAALX08 Theory and Methods of Acting

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
2/1/1. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 10:15–12:30 302
Prerequisites (in Czech)
Praktické obeznámení se základními přístupy k herecké tvorbě
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na předchozí semináře, zabývající se teorií a reflexí divadelní, zvláště pak herecké tvorby. Jeho cílem je vytvořit přehledný obraz teorií a metod herecké tvorby, jak se historicky vytvářely až do současnosti, vybudovat schopnost teoreticky nahlížet hereckou tvorbu z různých možných hledisek a v důsledku pak i reflektovat a dávat impulsy vlastní herecké práci. Předmět buduje také schopnost formulovat východiska a otázky diplomové práce. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Learning outcomes (in Czech)
Studenti získají široký přehled o nejvýznamnějších teoriích a metodách herecké tvorby, budou schopni odborně reflektovat herecký výkon, lépe vědomě stimulovat rozvoj vlastní herecké umělecké tvorby. Bezprostředně vědomosti využijí i při psaní diplomové práce a reflexe absolventského výkonu.
Syllabus (in Czech)
 • Prostřednictvím přednášek, cvičení a diskusí jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími teoriemi a metodami herecké tvorby tak, aby je mohli dále prakticky (divadelní projekty) a teoreticky (seminární a diplomové práce, reflexe vlastních profesních aktivit) využívat jak ve škole, tak i při dalším profesním růstu. Sylabus: 1 - Základní problémy kompozice hereckého projevu 2 – Slovo na jevišti – historický přehled a český kontext 3 - Commedia dell´arte 4 - Diderot a „herectví představování“ 5 - Stanislavského Systém herecké práce I. 6 - Stanislavského Systém herecké práce II. 7 - Stanislavského Systém herecké práce III. 8 - Ruská divadelní avantgarda /Mejerchold, Vachtangov/ 9 - Francouzská divadelní reforma 10 - Michail Čechov I. 11 - Michail Čechov II. 12 - Bertolt Brecht 13 - Jerzy Grotowski 14 - Lee Strassberg 15 – Declan Donnellan
Literature
 • Boleslavskij R.: Herectví, Praha 1948. info
 • Brecht B.: Myšlenky, Praha 1958. info
 • Čechov, M.: O herecké technice. Divadelní ústav Praha 1996. info
 • Diderot o divadle, Praha 1950. info
 • Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Brkola, Praha 2007. info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní reforma, Praha 1996. info
 • Mistrík, M.: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava 2003. info
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I., II., III. a IV. Národné divadelné centrum, Bratislava 1998 - 2007. info
 • Stanislavského metoda herecké práce, zpracoval R.Lukavský, Praha 1978. info
 • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
 • Vinař J.: Elementy herectví, Praha 1999. info
 • Vostrý, J. Předpoklady hereckého projevu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1991. info
 • Vostrý J.: Zdeněk Štěpánek - Herec a dějiny, Praha 1997. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška a cvičení
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet, pro studenty hereckých oborů státní zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DAALX08