DDVL216 Common Practice II

Faculty of Theatre
Summer 2019
Extent and Intensity
0/4/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Miroslav Jindra (lecturer)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Fri 8:30–10:00 DV HR, Fri 10:15–11:45 DV HR
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ216 Common Practice II )
Nutné absolvovat všechny předměty základu oboru prvního ročníku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je praktická činnost studentů sloužící k přípravě na budoucí povolání. Předmět je součástí povinného základu oboru v druhém ročníku bakalářského studia v průběhu celého akademického roku. Společná praxe je koncipována jako soustavná činnost studentů, kteří pravidelně každý týden realizují a reflektují hodiny dramatické výchovy. Studenti při tvorbě celkové struktury praxe a jejích jednotlivých činností vycházejí ze základních kurikulárních dokumentů českého školského systému. Předmět je úzce propojen se Seminářem k praxi II, ve kterém se studenti teoreticky seznamují se školskými dokumenty pro ZŠ, strukturováním hodin dramatické výchovy a jejich reflexí.

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- student zná Rámcový vzdělávací program pro ZŠ, jeho cíle, obsahy, kompetence vztahující se k doplňujícímu vzdělávacímu oboru Dramatická výchova;
- student dokáže vysvětlit jednotlivé pojmy kurikulárních dokumentů (školní vzdělávací program, tematický plán, cíl (krátkodobý a dlouhodobý), obsah výuky, kompetence atd);
- student zná základní principy pro tvorbu jednotlivých hodin a programů dramatické výchovy;
- student je seznámen se specifiky dané věkové skupiny žáků ZŠ.

Odborné dovednosti:
- student je schopen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ vytvořit školní vzdělávací program;
- student dokáže navrhnout tematický plán pro výuku předmětu dramatická výchova;
- student dokáže navrhnout krátkodobé a dlouhodobé cíle;
- student je schopen navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku či program dramatické výchovy;
- student je schopen aktuálně reagovat na potřeby dané věkové skupiny a přizpůsobovat vytyčené cíle těmto potřebám.

Obecné způsobilosti:
- student dokáže na základě rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ vytvořit vlastní školní vzdělávací program pro ZŠ k doplňujícímu vzdělávacímu oboru Dramatická výchova;
- student samostatně i jako člen týmu dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku či program dramatické výchovy;
- student dokáže vytvořit krátký divadelní výstup s žáky ZŠ;
- student dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie.
Syllabus (in Czech)
 • - seznámení studentů s rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ, konkrétně pro doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova;
  - vytvoření týmů pro jednotlivé skupiny žáků ZŠ na praxi;
  - vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu a tematického plánu pro celý akademický rok ve skupinách;
  - seznámení s vnitřními předpisy ZŠ a jednotlivými skupinami žáků ZŠ;
  - tvorba příprav pro jednotlivé hodiny dramatické výchovy;
  - realizace jednotlivých hodin dramatické výchovy;
  - reflexe hodiny dramatické výchovy;
  - příprava, realizace a reflexe výstupů s žáky ZŠ.
Literature
  recommended literature
 • BOAL, A. Games for Actors and Non-Actors. 1. vyd. Londodn: Routledge, 1992. ISBN 0-415-06154-7. info
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Svozilová-Drahanská, P. Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání. Brno: JAMU, 2007. ISBN 978-80-86928-26-5. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • REITMAYEROVÁ, E. and V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007. 176 pp. ISBN 978-80-7367-317-8. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 467 pp. ISBN 80-246-0956-8. info
 • MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 50 pp. ISBN 80-7331-922-5. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 150 pp. ISBN 80-7068-163-2. info
 • GOULISH, MATTHEW. 39 Microlectures in Proximity of Performance. London: Routledge, 2001. 224 pp. ISBN 0-203-13733-7. info
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 pp. ISBN 80-901954-1-5. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: praxe, seminář.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů.
Assessment methods (in Czech)
Podmínky pro získání zápočtu z předmětu:
- bez závažných důvodů není povolena jakákoliv absence
- vytvoření a odevzdání školního vzdělávacího programu
- vytvoření a odevzdání tematického plánu pro akademický rok
- vedení a průběžné odevzdávání Deníku praxe
- výběr a návštěva divadelního představení pro děti s žáky ZŠ (v průběhu ledna)
- odevzdání semestrálního a závěrečného hodnocení praxe (cíle, obsahy, didaktické metody, kompetence, ŠVP atd.)
- vytvoření krátkého závěrečného divadelního výstupu s žáky ZŠ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DDVL216