DDVL216 Common Practice II

Faculty of Theatre
Summer 2016
Extent and Intensity
0/4/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jonáš Konývka (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Fri 8:30–10:00 DV HR, Fri 10:15–11:45 DV HR, except Tue 12. 4. to Sat 16. 4.
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ216 Common Practice II )
Nutné souběžně navštěvovat předmět DDVL214 Practice Seminar II.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studentům oborovou praxi jakožto přípravu pro budoucí povolání. Cílem předmětů Společná praxe II a Seminář k praxi II je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si pod supervizí vyučování předmětu Dramatická výchova v druhé třídě prvního stupně základní školy. Předmět praxe je určený pro přímou praktickou výuku žáků, předmět semináře je určen k diskusi nad otázkami a problémy, jež se při praxi objevily.

Deskriptory:
- student si vyzkouší výuku DV na I. stupni ZŠ;
- absolvent předmětů zná specifika práce s touto věkovou skupinou;
- na základě příprav si student vyzkouší promítnutí připravených dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílů do praktické výuky;
- student získá reflexi ke své pedagogické činnosti, ví, jaké má lektorské přednosti a nedostatky, ví, jak se zlepšit;
- absolvent zná základní specifika pravidelné práce se skupinou;
- absolvent si osvojil základní lektorské dovednosti.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět probíhá v menších skupinách, jež mají rozděleny domluvené třídy žáků druhých tříd prvního stupně základní školy. Osnova předmětu je velmi jednoduchá:
 • seznámení se s prostorem a skupinou;
 • stanovení dlouhodobého cíle a plánu výuky na ZS i LS;
 • realizace osmi setkání se skupinou v ZS;
 • reflexe praxe ZS;
 • realizace osmi setkání se stejnou skupinou v LS;
 • poslední setkání si skupiny vzájemně ukáží výstupy/ukázky;
 • reflexe praxe LS.
Literature
  recommended literature
 • BAKALÁŘ, E. Psychohry. Moderní společenské hry s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1989. 292 pp. ISBN 80-204-0079-6. info
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 50 pp. ISBN 80-7331-922-5. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 150 pp. ISBN 80-7068-163-2. info
 • PAVELKOVÁ, S. Dramatická výchova. 2. vyd. Plzeň: Krajské kulturní středisko, 1989. 52 pp. info
 • REITMAYEROVÁ, E. and V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007. 176 pp. ISBN 978-80-7367-317-8. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 467 pp. ISBN 80-246-0956-8. info
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 pp. ISBN 80-901954-1-5. info
 • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kladno: AISIS o. s., 2005. ISBN 80-239-4514-9. info
 • VALIŠOVÁ, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Hry pro dospívající. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2005. 138 pp. ISBN 80-247-0842-6. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: praxe, seminář.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody.

Pravidelná výuka semináře (2hod), praxe (8x2hod).
Assessment methods (in Czech)
ZS: zápočet na základě docházky a sepsané reflexe.
LS: zápočet na základě docházky, výstupu se skupinou a sepsané reflexe.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DDVL216