DVDL116 Sign Language

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
1/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
MgA. Robert Milič (lecturer)
BcA. Veronika Slámová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:45 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ116 Sign Language )
Úspěšné ukončení předmětu DVDZ116 Znakový jazyk I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základní kompetence v českém znakovém jazyce a prohloubení interkulturní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Studenti si v průběhu semestru dále osvojí základní charakteristiky českého znakového jazyka, budou seznámeni se základními rozdíly ve fungování mluvených a znakových jazyků a budou se orientovat v možnostech vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout základní rozdíly mezi českým a českým znakovým jazykem;
- popsat rysy přirozeného jazyka;
- aplikovat teoretické poznatky na český znakový jazyk - bude se orientovat v problematice vzdělávání osob se sluchovým postižením;
- vést základní konverzační dialog v českém znakovém jazyce;
Syllabus (in Czech)
 • Teoretická témata: základy struktury a fungování znakového jazyka¨
 • kontrastivní lingvistika
 • znakový jazyk jako jazyk přirozený
 • rysy přirozeného jazyka
 • vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením
 • Praktická témata: počasí
 • jídlo
 • oblečení
 • roční období
 • bydlení + popis bytu/domu
 • škola
 • záliby
Literature
  required literature
 • Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005. info
 • Macurová, A. Poznáváme český znakový jazyk: Úvodní poznámky. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 2, s. 69-75. info
  not specified
 • Homoláč, J. (ed.) Komunikace neslyšících: Sociolingvistika. Praha : FF UK, 1998. info
 • PITNEROVÁ, P. Žáci se sluchovým postižením ve škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: MU, 2010, s. 153-164. ISBN 978-80-5383-0.
 • KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s., 2008. ISBN 978-80-87153-60-4.
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet, písemný test, ústní zkoušení v českém znakovém jazyce
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DVDL116